×
×  دانلود وزیر ارشاد پیام وزیر ارشاد به جشنواره موسیقی نواحی

پیام وزیر ارشاد به جشنواره موسیقی نواحی

پیام سید عباس صالحی به یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی

یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.

گراتومیک - جشنواره موسیقی نواحی ایران، با واژگان سرشار از حماسه و عشق آراسته و در متن این گونه‌ی موسیقایی، حضور مستدام و پر رنگ داشته و در مسیر کمال و پویایی فرهنگ بومی این مردم، به سربلندی و طراوت ایستاده است.

متن پیام وزیر ارشاد به این جشنواره به شرح زیر است:

به نام خدا

ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور گشایشگر فرهنگ و هنر و کارکرد تاثیر گذار جلوه‌هایی از این گستره است که ریشه‌هایی دیرین و پیوند‌هایی عمیق و نا‌گسستنی با هویت اجتماعی و قومی مردم دارند.

سهم ویژه‌ای از این حضور را موسیقی نواحی سرزمینمان بر عهده دارد. هنری آمیخته با حکمت، فرزانگی، صلح، آراستگی و شادکامی و سرشار از نغمه و نکته، با تاری از اصالت و دیرینگی و پودی از زیبایی، معرفت و صمیمیت که حقیقت افسانه‌وار خود را از پس قرن‌های متمادی به امروز رسانده و پرده در پرده، فرهنگ شفاهی و میراث هنری ایران زمین را با حنجره‌ها و سر پنجه‌های توانمند خنیاگران، روایت می‌کند.

روایتی که هم هنر است و هم اصلتع هم رسمی ناگزیر و هم زبانی نامیرا؛ کلامی انسانی که از گزند روزگاران تا به امروز در امان مانده و قامت افراشته است.

بی‌تردید شناخت دقیق نقش و کارکرد بی‌بدیل این هنر ماندگار و مطالعه فرصت‌ها و تهدید‌های پیرامونی آن ضرورتی گریز‌ناپذیر است تا با حفظ شایسته دیروز، فردای هویت مدار ما را ضمانت بخشد.

جشنواره موسیقی نواحی ایران، با واژگان سرشار از حماسه و عشق آراسته و در متن این گونه‌ی موسیقایی، حضور مستدام و پر رنگ داشته و در مسیر کمال و پویایی فرهنگ بومی این مردم، به سربلندی و طراوت ایستاده است.

برگزاری این رویداد ارزشمند در کهن دیار کرمان، آمیخته به شعر بومی و الحان موسیقایی مبتنی بر فرهنگ اصیل قومی هر منطقه، تاکیدی مضاعف به ضرورت‌ها و نیاز‌های پیش‌روی دارد تا تجربه تازه‌تر، مفیدتر و سازنده‌تری به کارنامه روشن برگزاری جشنواره‌های موسیقی نواحی کشور بیفزاید.

تلاش‌های خالصانه دست‌اندرکاران این رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین را ارج نهاده و از حضور گرم هنرمندان این سرزمین کهن در جشنواره یازدهم صمیمانه سپاسگزارم.

    

seyed abbas salehi
پیام سید عباس صالحی به یازدهمین جشنواره موسیقی نواحییازدهمین جشنواره موسیقی نواحی با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.گراتومیک - جشنواره موسیقی نواحی ایران، با واژگان سرشار از حماسه و عشق آراسته و در متن این گونه‌ی موسیقایی، حضور مستدام و پر رنگ داشته و در مسیر کمال و پویایی فرهنگ بومی این مردم، به سربلندی و طراوت ایستاده است.متن پیام وزیر ارشاد به این جشنواره به شرح زیر است:به نام خداایران امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور گشایشگر فرهنگ و هنر و کارکرد تاثیر گذار جلوه‌هایی از این گستره است که ریشه‌هایی دیرین و پیوند‌هایی عمیق و نا‌گسستنی با هویت اجتماعی و قومی مردم دارند.سهم ویژه‌ای از این حضور را موسیقی نواحی سرزمینمان بر عهده دارد. هنری آمیخته با حکمت، فرزانگی، صلح، آراستگی و شادکامی و سرشار از نغمه و نکته، با تاری از اصالت و دیرینگی و پودی از زیبایی، معرفت و صمیمیت که حقیقت افسانه‌وار خود را از پس قرن‌های متمادی به امروز رسانده و پرده در پرده، فرهنگ شفاهی و میراث هنری ایران زمین را با حنجره‌ها و سر پنجه‌های توانمند خنیاگران، روایت می‌کند.روایتی که هم هنر است و هم اصلتع هم رسمی ناگزیر و هم زبانی نامیرا؛ کلامی انسانی که از گزند روزگاران تا به امروز در امان مانده و قامت افراشته است.بی‌تردید شناخت دقیق نقش و کارکرد بی‌بدیل این هنر ماندگار و مطالعه فرصت‌ها و تهدید‌های پیرامونی آن ضرورتی گریز‌ناپذیر است تا با حفظ شایسته دیروز، فردای هویت مدار ما را ضمانت بخشد.جشنواره موسیقی نواحی ایران، با واژگان سرشار از حماسه و عشق آراسته و در متن این گونه‌ی موسیقایی، حضور مستدام و پر رنگ داشته و در مسیر کمال و پویایی فرهنگ بومی این مردم، به سربلندی و طراوت ایستاده است.برگزاری این رویداد ارزشمند در کهن دیار کرمان، آمیخته به شعر بومی و الحان موسیقایی مبتنی بر فرهنگ اصیل قومی هر منطقه، تاکیدی مضاعف به ضرورت‌ها و نیاز‌های پیش‌روی دارد تا تجربه تازه‌تر، مفیدتر و سازنده‌تری به کارنامه روشن برگزاری جشنواره‌های موسیقی نواحی کشور بیفزاید.تلاش‌های خالصانه دست‌اندرکاران این رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین را ارج نهاده و از حضور گرم هنرمندان این سرزمین کهن در جشنواره یازدهم صمیمانه سپاسگزارم.    

پیام سید عباس صالحی به یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی

یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.

گراتومیک - جشنواره موسیقی نواحی ایران، با واژگان سرشار از حماسه و عشق آراسته و در متن این گونه‌ی موسیقایی، حضور مستدام و پر رنگ داشته و در مسیر کمال و پویایی فرهنگ بومی این مردم، به سربلندی و طراوت ایستاده است.

متن پیام وزیر ارشاد به این جشنواره به شرح زیر است:

به نام خدا

ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور گشایشگر فرهنگ و هنر و کارکرد تاثیر گذار جلوه‌هایی از این گستره است که ریشه‌هایی دیرین و پیوند‌هایی عمیق و نا‌گسستنی با هویت اجتماعی و قومی مردم دارند.

سهم ویژه‌ای از این حضور را موسیقی نواحی سرزمینمان بر عهده دارد. هنری آمیخته با حکمت، فرزانگی، صلح، آراستگی و شادکامی و سرشار از نغمه و نکته، با تاری از اصالت و دیرینگی و پودی از زیبایی، معرفت و صمیمیت که حقیقت افسانه‌وار خود را از پس قرن‌های متمادی به امروز رسانده و پرده در پرده، فرهنگ شفاهی و میراث هنری ایران زمین را با حنجره‌ها و سر پنجه‌های توانمند خنیاگران، روایت می‌کند.

روایتی که هم هنر است و هم اصلتع هم رسمی ناگزیر و هم زبانی نامیرا؛ کلامی انسانی که از گزند روزگاران تا به امروز در امان مانده و قامت افراشته است.

بی‌تردید شناخت دقیق نقش و کارکرد بی‌بدیل این هنر ماندگار و مطالعه فرصت‌ها و تهدید‌های پیرامونی آن ضرورتی گریز‌ناپذیر است تا با حفظ شایسته دیروز، فردای هویت مدار ما را ضمانت بخشد.

جشنواره موسیقی نواحی ایران، با واژگان سرشار از حماسه و عشق آراسته و در متن این گونه‌ی موسیقایی، حضور مستدام و پر رنگ داشته و در مسیر کمال و پویایی فرهنگ بومی این مردم، به سربلندی و طراوت ایستاده است.

برگزاری این رویداد ارزشمند در کهن دیار کرمان، آمیخته به شعر بومی و الحان موسیقایی مبتنی بر فرهنگ اصیل قومی هر منطقه، تاکیدی مضاعف به ضرورت‌ها و نیاز‌های پیش‌روی دارد تا تجربه تازه‌تر، مفیدتر و سازنده‌تری به کارنامه روشن برگزاری جشنواره‌های موسیقی نواحی کشور بیفزاید.

تلاش‌های خالصانه دست‌اندرکاران این رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین را ارج نهاده و از حضور گرم هنرمندان این سرزمین کهن در جشنواره یازدهم صمیمانه سپاسگزارم.

    
وزیر ارشاد
پیام وزیر ارشاد به جشنواره موسیقی نواحی
2018 / 04 / 30
seyed abbas salehi seyed abbas salehi news آخرین خبر از وزیر ارشاد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد وزیر ارشاد خبرای جدید ازوزیر ارشاد درباره وزیر ارشاد وزیر ارشاد
More