×
×  دانلود حمید صفت مادر حمید صفت میگوید پسرم قاتل نیست

مادر حمید صفت میگوید پسرم قاتل نیست

⁣مادر خواننده رپ: قصور پزشکی شده پسرم قاتل نیست

وکیل خواننده رپ به موضوع قصور پزشکی اشاره کرد و گفت:

مادر وی پیش از مرگ شوهرش در کنار او بود و پس از اینکه متوجه شد حال شوهرش مساعد نیست موضوع را با کادر درمانی بیمارستان در میان گذاشت اما به گفته وی پاسخ مناسبی دریافت نکرد تا اینکه پس از ساعاتی حال ناپدری حمید صفت وخیم شد و جان باخت.

پیگیر هستیم تا پس از تکمیل گزارش پزشکی قانونی موضوع قصور پزشکی را در پرونده مطرح کنیم تا اینکه حقیقت ماجرا مشخص شود.

ما هنوز با خانواده مقتول برخوردی نداشته ایم و هنوز تحقیقات پرونده تکمیل نشده است.

Hamid Seffat
⁣مادر خواننده رپ: قصور پزشکی شده پسرم قاتل نیستوکیل خواننده رپ به موضوع قصور پزشکی اشاره کرد و گفت:مادر وی پیش از مرگ شوهرش در کنار او بود و پس از اینکه متوجه شد حال شوهرش مساعد نیست موضوع را با کادر درمانی بیمارستان در میان گذاشت اما به گفته وی پاسخ مناسبی دریافت نکرد تا اینکه پس از ساعاتی حال ناپدری حمید صفت وخیم شد و جان باخت.پیگیر هستیم تا پس از تکمیل گزارش پزشکی قانونی موضوع قصور پزشکی را در پرونده مطرح کنیم تا اینکه حقیقت ماجرا مشخص شود.ما هنوز با خانواده مقتول برخوردی نداشته ایم و هنوز تحقیقات پرونده تکمیل نشده است.

⁣مادر خواننده رپ: قصور پزشکی شده پسرم قاتل نیست

وکیل خواننده رپ به موضوع قصور پزشکی اشاره کرد و گفت:

مادر وی پیش از مرگ شوهرش در کنار او بود و پس از اینکه متوجه شد حال شوهرش مساعد نیست موضوع را با کادر درمانی بیمارستان در میان گذاشت اما به گفته وی پاسخ مناسبی دریافت نکرد تا اینکه پس از ساعاتی حال ناپدری حمید صفت وخیم شد و جان باخت.

پیگیر هستیم تا پس از تکمیل گزارش پزشکی قانونی موضوع قصور پزشکی را در پرونده مطرح کنیم تا اینکه حقیقت ماجرا مشخص شود.

ما هنوز با خانواده مقتول برخوردی نداشته ایم و هنوز تحقیقات پرونده تکمیل نشده است.

حمید صفت
مادر حمید صفت میگوید پسرم قاتل نیست
2017 / 08 / 22
Hamid Sefat Hamid Sefat news Hamid Seffat Hamid Seffat news آخرین خبر از حمید صفت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید صفت خبر جدید در مورد حمید صفت خبرای جدید ازحمید صفت درباره حمید صفت
More