×
×  دانلود حامد همایون لغو کنسرت استاد ناظری و روزی دو کنسرت برای حامد همایون

لغو کنسرت استاد ناظری و روزی دو کنسرت برای حامد همایون

هر روز 2 کنسرت برای یک خواننده و لغو کنسرت استاد ناظری؟!

این بیشتر از همه حماقت سیستم فرهنگی را فریاد می زند که هم زمان هم هزینه های آزادی را می پردازد هم هزینه های عدم اعطای آزادی را .

حامدهمایون خواننده ی پاپ که تاکنون تنها یک آلبوم موسیقی منتشر کرده،طی پنج ماه اخیر بیش از۲۳۰ کنسرت برگزار کرده است؛یعنی به طور متوسط هر 2 روز 3 کنسرت.

اینکه چرا یک خواننده ی تازه کار می تواند این همه کنسرت برگزار کند چندان جای تعجب نیست ،اما اینکه هم زمان در همین سیستم فرهنگی کنسرت امثال شهرام ناظری لغو می شود و پژواک خبر این لغو چند صد برابر آن کنسرت هاست جای تعجب دارد.

این بیشتر از همه حماقت سیستم فرهنگی را فریاد می زند که هم زمان هم هزینه های آزادی را می پردازد هم هزینه های عدم اعطای آزادی را .

  

محمد زعیم زاده

Hamed Homayoun
هر روز 2 کنسرت برای یک خواننده و لغو کنسرت استاد ناظری؟!این بیشتر از همه حماقت سیستم فرهنگی را فریاد می زند که هم زمان هم هزینه های آزادی را می پردازد هم هزینه های عدم اعطای آزادی را .حامدهمایون خواننده ی پاپ که تاکنون تنها یک آلبوم موسیقی منتشر کرده،طی پنج ماه اخیر بیش از۲۳۰ کنسرت برگزار کرده است؛یعنی به طور متوسط هر 2 روز 3 کنسرت.اینکه چرا یک خواننده ی تازه کار می تواند این همه کنسرت برگزار کند چندان جای تعجب نیست ،اما اینکه هم زمان در همین سیستم فرهنگی کنسرت امثال شهرام ناظری لغو می شود و پژواک خبر این لغو چند صد برابر آن کنسرت هاست جای تعجب دارد.این بیشتر از همه حماقت سیستم فرهنگی را فریاد می زند که هم زمان هم هزینه های آزادی را می پردازد هم هزینه های عدم اعطای آزادی را .  محمد زعیم زاده

هر روز 2 کنسرت برای یک خواننده و لغو کنسرت استاد ناظری؟!

این بیشتر از همه حماقت سیستم فرهنگی را فریاد می زند که هم زمان هم هزینه های آزادی را می پردازد هم هزینه های عدم اعطای آزادی را .

حامدهمایون خواننده ی پاپ که تاکنون تنها یک آلبوم موسیقی منتشر کرده،طی پنج ماه اخیر بیش از۲۳۰ کنسرت برگزار کرده است؛یعنی به طور متوسط هر 2 روز 3 کنسرت.

اینکه چرا یک خواننده ی تازه کار می تواند این همه کنسرت برگزار کند چندان جای تعجب نیست ،اما اینکه هم زمان در همین سیستم فرهنگی کنسرت امثال شهرام ناظری لغو می شود و پژواک خبر این لغو چند صد برابر آن کنسرت هاست جای تعجب دارد.

این بیشتر از همه حماقت سیستم فرهنگی را فریاد می زند که هم زمان هم هزینه های آزادی را می پردازد هم هزینه های عدم اعطای آزادی را .

  

محمد زعیم زاده

حامد همایون
لغو کنسرت استاد ناظری و روزی دو کنسرت برای حامد همایون
2017 / 09 / 12
آموزش موسیقی دانستنی ها در مورد موسیقی لغو کنسرت استاد ناظری و روزی دو کنسرت برای حامد همایون موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More