×
×  دانلود نوازنده ایرانی قدردانی کمپانی ایتالیایی از نوازنده ایرانی

قدردانی کمپانی ایتالیایی از نوازنده ایرانی

کمپانی ایتالیایی از نوازنده ایرانی قدردانی کرد

پس از انتشار آلبوم «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی، کمپانی ایتالیایی استرادیواریوس از تلاش این نوازنده ایرانی برای اجرای این اثر قدردانی کرد.

گراتومیک -  به دنبال انتشار آلبوم «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی با اجرا و ضبط آنسامبل دیورتیمنتو به رهبری سندرو گرلی توسط انتشارات ایتالیایی استرادیواریوس، رییس این انتشارات از شناخت موسیقی ایرانی و ساز کمانچه و رنگ صدایی این ساز گفت.

روبرتو الی رییس انتشارات ایتالیایی استرادیواریوس درباره انتشار «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی گفت: کمپانی استرادیواریوس از جمله موسسات انتشاراتی باسابقه است که هدف اصلی آن ترویج موسیقی آهنگسازان جوان ایتالیایی و غیرایتالیایی بوده است. در همین راستا پیشنهاد آنسامبل دیورتیمنتو برای انتشار موسیقی‌های یک آهنگساز ارزشمند ایرانی به نام مهدی خیامی که در عین حال تحصیلکرده کنسرواتوارهای ایتالیایی است مورد استقبال ما قرار گرفت.

او با اشاره به جایگاه این آلبوم در کنار دیگر آثار منتشر شده استرادیواریوس افزود: برای اولین بار است که اثری از یک آهنگساز ایرانی را منتشر می‌کنیم و این خود برای ما یک فرصت و یک چالش بود که به پیروزی در این راه امیدواریم. کیفیت ساختاری این موسیقی و شیوه به تحقق پیوستن آن، به شدت مورد علاقه ما قرار گرفت؛ شیوه‌ای که جنبه‌ها و تکنیک‌های آهنگسازی اروپای مرکزی را با سبک‌های صدایی جدید ترکیب می‌کند. مطمئنا ما متقاعد هستیم که ایده‌های جدید و ویژگی‌های بیانگری خاص این آلبوم، باعث غنی شدن لیست آثار منتشر شده ما می‌شود.

روبرتو الی در ادامه درباره شناخت خود و انتشارات استرادیواریوس از موسیقی ایرانی بیان کرد: شناخت ما خیلی محدود است، در حقیقت قطعه کنسرتو کمانچه با استفاده از این ساز خاص و البته برای ما ناشناخته به طور قابل توجهی کنجکاوی ما را برانگیخت.

او درباره همکاری با شرکت نکسوس به منظور پخش آلبوم «کنسرتو کمانچه» مهدی خیامی گفت: در عصر اینترنت و پخش اطلاعات در سطح جهانی، موفقیت برای قابل رویت بودن و در دسترس قرار گرفتن، اصلا کار ساده‌ای نیست.

مدیر انتشارات استرادیواریوس با اشاره به میزان فروش این اثر به نسبت دیگر آثار این انتشارات تصریح کرد: ما معتقدیم که این سی دی در مسیر فروش درستی نسبت به تولید قبلی ما قرار گرفته است.

   

Music and Art
کمپانی ایتالیایی از نوازنده ایرانی قدردانی کردپس از انتشار آلبوم «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی، کمپانی ایتالیایی استرادیواریوس از تلاش این نوازنده ایرانی برای اجرای این اثر قدردانی کرد.گراتومیک -  به دنبال انتشار آلبوم «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی با اجرا و ضبط آنسامبل دیورتیمنتو به رهبری سندرو گرلی توسط انتشارات ایتالیایی استرادیواریوس، رییس این انتشارات از شناخت موسیقی ایرانی و ساز کمانچه و رنگ صدایی این ساز گفت.روبرتو الی رییس انتشارات ایتالیایی استرادیواریوس درباره انتشار «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی گفت: کمپانی استرادیواریوس از جمله موسسات انتشاراتی باسابقه است که هدف اصلی آن ترویج موسیقی آهنگسازان جوان ایتالیایی و غیرایتالیایی بوده است. در همین راستا پیشنهاد آنسامبل دیورتیمنتو برای انتشار موسیقی‌های یک آهنگساز ارزشمند ایرانی به نام مهدی خیامی که در عین حال تحصیلکرده کنسرواتوارهای ایتالیایی است مورد استقبال ما قرار گرفت.او با اشاره به جایگاه این آلبوم در کنار دیگر آثار منتشر شده استرادیواریوس افزود: برای اولین بار است که اثری از یک آهنگساز ایرانی را منتشر می‌کنیم و این خود برای ما یک فرصت و یک چالش بود که به پیروزی در این راه امیدواریم. کیفیت ساختاری این موسیقی و شیوه به تحقق پیوستن آن، به شدت مورد علاقه ما قرار گرفت؛ شیوه‌ای که جنبه‌ها و تکنیک‌های آهنگسازی اروپای مرکزی را با سبک‌های صدایی جدید ترکیب می‌کند. مطمئنا ما متقاعد هستیم که ایده‌های جدید و ویژگی‌های بیانگری خاص این آلبوم، باعث غنی شدن لیست آثار منتشر شده ما می‌شود.روبرتو الی در ادامه درباره شناخت خود و انتشارات استرادیواریوس از موسیقی ایرانی بیان کرد: شناخت ما خیلی محدود است، در حقیقت قطعه کنسرتو کمانچه با استفاده از این ساز خاص و البته برای ما ناشناخته به طور قابل توجهی کنجکاوی ما را برانگیخت.او درباره همکاری با شرکت نکسوس به منظور پخش آلبوم «کنسرتو کمانچه» مهدی خیامی گفت: در عصر اینترنت و پخش اطلاعات در سطح جهانی، موفقیت برای قابل رویت بودن و در دسترس قرار گرفتن، اصلا کار ساده‌ای نیست.مدیر انتشارات استرادیواریوس با اشاره به میزان فروش این اثر به نسبت دیگر آثار این انتشارات تصریح کرد: ما معتقدیم که این سی دی در مسیر فروش درستی نسبت به تولید قبلی ما قرار گرفته است.   

کمپانی ایتالیایی از نوازنده ایرانی قدردانی کرد

پس از انتشار آلبوم «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی، کمپانی ایتالیایی استرادیواریوس از تلاش این نوازنده ایرانی برای اجرای این اثر قدردانی کرد.

گراتومیک -  به دنبال انتشار آلبوم «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی با اجرا و ضبط آنسامبل دیورتیمنتو به رهبری سندرو گرلی توسط انتشارات ایتالیایی استرادیواریوس، رییس این انتشارات از شناخت موسیقی ایرانی و ساز کمانچه و رنگ صدایی این ساز گفت.

روبرتو الی رییس انتشارات ایتالیایی استرادیواریوس درباره انتشار «کنسرتو کمانچه» به آهنگسازی مهدی خیامی گفت: کمپانی استرادیواریوس از جمله موسسات انتشاراتی باسابقه است که هدف اصلی آن ترویج موسیقی آهنگسازان جوان ایتالیایی و غیرایتالیایی بوده است. در همین راستا پیشنهاد آنسامبل دیورتیمنتو برای انتشار موسیقی‌های یک آهنگساز ارزشمند ایرانی به نام مهدی خیامی که در عین حال تحصیلکرده کنسرواتوارهای ایتالیایی است مورد استقبال ما قرار گرفت.

او با اشاره به جایگاه این آلبوم در کنار دیگر آثار منتشر شده استرادیواریوس افزود: برای اولین بار است که اثری از یک آهنگساز ایرانی را منتشر می‌کنیم و این خود برای ما یک فرصت و یک چالش بود که به پیروزی در این راه امیدواریم. کیفیت ساختاری این موسیقی و شیوه به تحقق پیوستن آن، به شدت مورد علاقه ما قرار گرفت؛ شیوه‌ای که جنبه‌ها و تکنیک‌های آهنگسازی اروپای مرکزی را با سبک‌های صدایی جدید ترکیب می‌کند. مطمئنا ما متقاعد هستیم که ایده‌های جدید و ویژگی‌های بیانگری خاص این آلبوم، باعث غنی شدن لیست آثار منتشر شده ما می‌شود.

روبرتو الی در ادامه درباره شناخت خود و انتشارات استرادیواریوس از موسیقی ایرانی بیان کرد: شناخت ما خیلی محدود است، در حقیقت قطعه کنسرتو کمانچه با استفاده از این ساز خاص و البته برای ما ناشناخته به طور قابل توجهی کنجکاوی ما را برانگیخت.

او درباره همکاری با شرکت نکسوس به منظور پخش آلبوم «کنسرتو کمانچه» مهدی خیامی گفت: در عصر اینترنت و پخش اطلاعات در سطح جهانی، موفقیت برای قابل رویت بودن و در دسترس قرار گرفتن، اصلا کار ساده‌ای نیست.

مدیر انتشارات استرادیواریوس با اشاره به میزان فروش این اثر به نسبت دیگر آثار این انتشارات تصریح کرد: ما معتقدیم که این سی دی در مسیر فروش درستی نسبت به تولید قبلی ما قرار گرفته است.

   
نوازنده ایرانی
قدردانی کمپانی ایتالیایی از نوازنده ایرانی
2018 / 12 / 30
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از نوازنده ایرانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد نوازنده ایرانی خبرای جدید ازنوازنده ایرانی درباره نوازنده ایرانی نوازنده ایرانی
More