×
×  دانلود حمید صفت حمید صفت آزاد نشده است

حمید صفت آزاد نشده است

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت:

حمیدرضا صفت آزاد نشده و در بازداشت موقت است

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت:

اینکه در فضای مجازی عنوان شده که حمیدرضا صفت، خواننده رپ آزاد شده صحت ندارد، صفت فعلا در بازداشت موقت است تا اقدامات لازم انجام شود. او مرتکب قتل عمد شده است.

Hamid Seffat
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت:حمیدرضا صفت آزاد نشده و در بازداشت موقت استمحمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت:اینکه در فضای مجازی عنوان شده که حمیدرضا صفت، خواننده رپ آزاد شده صحت ندارد، صفت فعلا در بازداشت موقت است تا اقدامات لازم انجام شود. او مرتکب قتل عمد شده است.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت:

حمیدرضا صفت آزاد نشده و در بازداشت موقت است

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت:

اینکه در فضای مجازی عنوان شده که حمیدرضا صفت، خواننده رپ آزاد شده صحت ندارد، صفت فعلا در بازداشت موقت است تا اقدامات لازم انجام شود. او مرتکب قتل عمد شده است.

حمید صفت
حمید صفت آزاد نشده است
2017 / 08 / 20
Hamid Sefat Hamid Sefat news Hamid Seffat Hamid Seffat news آخرین خبر از حمید صفت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید صفت خبر جدید در مورد حمید صفت خبرای جدید ازحمید صفت درباره حمید صفت
More