×
×  دانلود حافظ ناظری انتقال حافظ ناظری به بیمارستان به دلیل خستگی ناشی از کار

انتقال حافظ ناظری به بیمارستان به دلیل خستگی ناشی از کار

حافظ ناظری از بیمارستان مرخص شد

مدیر برنامه حافظ ناظری گفت: ناظری که برای حضور در مراسم هفتم زلزله زدگان کرمانشاه به روستای کوئیک رفته بود عصر روز گذشته هنگام بازگشت دچار این اتفاق شد و به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد.

مدیر برنامه حافظ ناظری در خصوص آخرین وضعیت حافظ ناظری که روز گذشته هنگام بازدید از مناطق زلزله زده راهی بیمارستان شد گفت: شب گذشته حافظ ناظری به دلیل خستگی ناشی از کار دچار افت شدید فشار شده و از حال رفت.او هنگام بازگشت دچار این اتفاق شد و به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد.

مدیر برنامه های حافظ ناظری خاطرنشان کرد: وی امروز به لطف خدا حالش خوب است و از بیمارستان مرخص شده است.

 

Hafez Nazeri
حافظ ناظری از بیمارستان مرخص شدمدیر برنامه حافظ ناظری گفت: ناظری که برای حضور در مراسم هفتم زلزله زدگان کرمانشاه به روستای کوئیک رفته بود عصر روز گذشته هنگام بازگشت دچار این اتفاق شد و به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد.مدیر برنامه حافظ ناظری در خصوص آخرین وضعیت حافظ ناظری که روز گذشته هنگام بازدید از مناطق زلزله زده راهی بیمارستان شد گفت: شب گذشته حافظ ناظری به دلیل خستگی ناشی از کار دچار افت شدید فشار شده و از حال رفت.او هنگام بازگشت دچار این اتفاق شد و به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد.مدیر برنامه های حافظ ناظری خاطرنشان کرد: وی امروز به لطف خدا حالش خوب است و از بیمارستان مرخص شده است. 

حافظ ناظری از بیمارستان مرخص شد

مدیر برنامه حافظ ناظری گفت: ناظری که برای حضور در مراسم هفتم زلزله زدگان کرمانشاه به روستای کوئیک رفته بود عصر روز گذشته هنگام بازگشت دچار این اتفاق شد و به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد.

مدیر برنامه حافظ ناظری در خصوص آخرین وضعیت حافظ ناظری که روز گذشته هنگام بازدید از مناطق زلزله زده راهی بیمارستان شد گفت: شب گذشته حافظ ناظری به دلیل خستگی ناشی از کار دچار افت شدید فشار شده و از حال رفت.او هنگام بازگشت دچار این اتفاق شد و به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد.

مدیر برنامه های حافظ ناظری خاطرنشان کرد: وی امروز به لطف خدا حالش خوب است و از بیمارستان مرخص شده است.

 
حافظ ناظری
انتقال حافظ ناظری به بیمارستان به دلیل خستگی ناشی از کار
2017 / 11 / 20
Hafez Nazeri Hafez Nazeri news آخرین خبر از حافظ ناظری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حافظ ناظری خبر جدید در مورد حافظ ناظری خبرای جدید ازحافظ ناظری درباره حافظ ناظری
More