×
×  دانلود علی زندوکیلی انتشار قطعه جدید علی زند وکیلی با عنوان فصل زرد

انتشار قطعه جدید علی زند وکیلی با عنوان فصل زرد

«فصل زرد» با صدای علی زندوکیلی منتشر شد

علی زندوکیلی (خواننده) قطعه «فصل زرد» را منتشر و در دسترس مخاطبین قرار داد.

کار سرایش ترانه «فصل زرد» برعهده محمد سلمانی بوده و سعید زمانی تنظیم این اثر را انجام داده است.

 

متن این ترانه به شرح زیر است:

از اینجا میروم روزی تو میمانی و فصلی زرد

بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد

از اینجا میروم شاید همین امروز یا فردا

تو خواهی ماند تنها در حصار خشت های سرد

از اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلوم

که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آید پیش آورد

از اینجا میروم اینجا کسی آیینه باور نیست

که دارد آسمانش سنگ می بارد زمینش گرد

در آن آغاز بعد از من در این پایان بعد از تو

که خواهی دید خیلی فرق دارد مرد با نامرد

تو را در خواب هایم بعد از این دیگر نخواهم دید

تو را با آب ها و آیینه ها معنا نخواهم کرد

از اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلوم

که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آید پیش آورد

از اینجا میروم اینجا کسی آیینه با من نیست

که دارد آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد

ali zand vakili
«فصل زرد» با صدای علی زندوکیلی منتشر شدعلی زندوکیلی (خواننده) قطعه «فصل زرد» را منتشر و در دسترس مخاطبین قرار داد.کار سرایش ترانه «فصل زرد» برعهده محمد سلمانی بوده و سعید زمانی تنظیم این اثر را انجام داده است. متن این ترانه به شرح زیر است:از اینجا میروم روزی تو میمانی و فصلی زردبگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرداز اینجا میروم شاید همین امروز یا فرداتو خواهی ماند تنها در حصار خشت های سرداز اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلومکه آنجا سرنوشتم هرچه پیش آید پیش آورداز اینجا میروم اینجا کسی آیینه باور نیستکه دارد آسمانش سنگ می بارد زمینش گرددر آن آغاز بعد از من در این پایان بعد از توکه خواهی دید خیلی فرق دارد مرد با نامردتو را در خواب هایم بعد از این دیگر نخواهم دیدتو را با آب ها و آیینه ها معنا نخواهم کرداز اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلومکه آنجا سرنوشتم هرچه پیش آید پیش آورداز اینجا میروم اینجا کسی آیینه با من نیستکه دارد آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد

«فصل زرد» با صدای علی زندوکیلی منتشر شد

علی زندوکیلی (خواننده) قطعه «فصل زرد» را منتشر و در دسترس مخاطبین قرار داد.

کار سرایش ترانه «فصل زرد» برعهده محمد سلمانی بوده و سعید زمانی تنظیم این اثر را انجام داده است.

 

متن این ترانه به شرح زیر است:

از اینجا میروم روزی تو میمانی و فصلی زرد

بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد

از اینجا میروم شاید همین امروز یا فردا

تو خواهی ماند تنها در حصار خشت های سرد

از اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلوم

که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آید پیش آورد

از اینجا میروم اینجا کسی آیینه باور نیست

که دارد آسمانش سنگ می بارد زمینش گرد

در آن آغاز بعد از من در این پایان بعد از تو

که خواهی دید خیلی فرق دارد مرد با نامرد

تو را در خواب هایم بعد از این دیگر نخواهم دید

تو را با آب ها و آیینه ها معنا نخواهم کرد

از اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلوم

که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آید پیش آورد

از اینجا میروم اینجا کسی آیینه با من نیست

که دارد آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد

علی زندوکیلی
انتشار قطعه جدید علی زند وکیلی با عنوان فصل زرد
2017 / 12 / 04
Ali Zand Vakili ali zand vakili news آخرین خبر از علی زندوکیلی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد علی زندوکیلی خبرای جدید ازعلی زندوکیلی درباره علی زندوکیلی علی زندوکیلی
More