×
×  دانلود تهیه کننده جايگاه تهيه کننده در موسيقي ايران 

جايگاه تهيه کننده در موسيقي ايران 

بطور کلي موسيقي در ايران به دو دسته ي مجاز و غير مجاز تقسيم ميشود

و تمام خواننده هايي که به صورت مجاز مشغول به فعاليت هستند (که اکثر آنها نيز افراد مشهوري اند )از يک فيلتر بخصوصي رد شده اند. آنها در ابتداي کار سعي کرده اند موسيقي را به طور نسبي ياد بگيرند و هنر خود را تقويت کنند تا بتوانند تهيه کننده اي را مجاب به همکاري کنند. اکثر جوانان فکر ميکنند هر کسي که امروز کنسرت ميگذارد و خواننده ي معروفي است تنها با خواندن و کار خوب ارائه دادن به اينجا رسيده است و اصلا تهيه کننده را در نظر نميگيرند.

تمام اين افرادي که امروز شما به عنوان خواننده ي معروف ميشناسيد داراي حامي مالي و تهيه کننده هستند.

وظايف تهيه کننده:

تهيه کننده در واقع صاحب و مالک شخصيت هنري خواننده يا هنرمند است. اين تهيه کننده است که خواننده را کشف ميکند و روي او سرمايه گذاري و براي او تبليغ ميکنند و کمک ميکند تا به کار خود ادامه دهد و با شهرت يافتن او، تهيه کننده نيز چندين برابر پولي را که هزينه کرده از طريق کنسرت و فروش آلبوم بدست مي آورد. آرتيست يا خواننده وقتي به کمک تهيه کننده به جامعه معرفي شد ديگر حق اين را ندارد هرکاري که دلش ميخواهد را انجام دهد و تمامي برنامه هاي او زير نظر تهيه کننده است. به طور مثال وقتي تهيه کننده قرار يک کنسرت را تنظيم ميکند خواننده طبق قراردادي که از ابتدا با تهيه کننده تنظيم کرده است موظف است خود را در بهترين حالت روحي و رواني قرار دهد و پس از اجراي کنسرت مبلغ معيني را از تهيه کننده دريافت ميکند، اين يک قرارداد دو طرفه است يعني آرتيست هنر خود را به کمک تهيه کننده به جامعه معرفي ميکند و در طي دوران فعاليت از لحاظ مالي و ... از طرف تهيه کننده حمايت ميشود و تهيه کننده نيز بوسيله ي شخصيت هنري اي که به شهرت رسانده درآمد هاي بالاي خود را دارد.

پس نتيجه ميگيريم براي فعاليت حرفه اي در اين حوضه وجود تهيه کننده الزامي است. و تمامي افرادي که وعده ي پخش و شهرت و کنسرت را به جوان ميدهند چيزي جز يک فريب کار نيستند چرا که با اين وعده هاي پوچ باعث ميشوند جوان وقت و پول زيادي را هدر دهد و به آن چيزي هم که از اول دنبالش بود نرسد.

در ادامه سعی میکنیم بیشتر وارد جزئیات شویم و به همه ی مشکلات و راه حل های آنها اشاره کنیم تا در جهت آگاهی سازی کسانی که مشتاق به فعالیت در زمینه ی موسیقی هستند گامی مثبت بردشته باشیم.

Music Amoozesh
بطور کلي موسيقي در ايران به دو دسته ي مجاز و غير مجاز تقسيم ميشودو تمام خواننده هايي که به صورت مجاز مشغول به فعاليت هستند (که اکثر آنها نيز افراد مشهوري اند )از يک فيلتر بخصوصي رد شده اند. آنها در ابتداي کار سعي کرده اند موسيقي را به طور نسبي ياد بگيرند و هنر خود را تقويت کنند تا بتوانند تهيه کننده اي را مجاب به همکاري کنند. اکثر جوانان فکر ميکنند هر کسي که امروز کنسرت ميگذارد و خواننده ي معروفي است تنها با خواندن و کار خوب ارائه دادن به اينجا رسيده است و اصلا تهيه کننده را در نظر نميگيرند.تمام اين افرادي که امروز شما به عنوان خواننده ي معروف ميشناسيد داراي حامي مالي و تهيه کننده هستند.وظايف تهيه کننده:تهيه کننده در واقع صاحب و مالک شخصيت هنري خواننده يا هنرمند است. اين تهيه کننده است که خواننده را کشف ميکند و روي او سرمايه گذاري و براي او تبليغ ميکنند و کمک ميکند تا به کار خود ادامه دهد و با شهرت يافتن او، تهيه کننده نيز چندين برابر پولي را که هزينه کرده از طريق کنسرت و فروش آلبوم بدست مي آورد. آرتيست يا خواننده وقتي به کمک تهيه کننده به جامعه معرفي شد ديگر حق اين را ندارد هرکاري که دلش ميخواهد را انجام دهد و تمامي برنامه هاي او زير نظر تهيه کننده است. به طور مثال وقتي تهيه کننده قرار يک کنسرت را تنظيم ميکند خواننده طبق قراردادي که از ابتدا با تهيه کننده تنظيم کرده است موظف است خود را در بهترين حالت روحي و رواني قرار دهد و پس از اجراي کنسرت مبلغ معيني را از تهيه کننده دريافت ميکند، اين يک قرارداد دو طرفه است يعني آرتيست هنر خود را به کمک تهيه کننده به جامعه معرفي ميکند و در طي دوران فعاليت از لحاظ مالي و ... از طرف تهيه کننده حمايت ميشود و تهيه کننده نيز بوسيله ي شخصيت هنري اي که به شهرت رسانده درآمد هاي بالاي خود را دارد.پس نتيجه ميگيريم براي فعاليت حرفه اي در اين حوضه وجود تهيه کننده الزامي است. و تمامي افرادي که وعده ي پخش و شهرت و کنسرت را به جوان ميدهند چيزي جز يک فريب کار نيستند چرا که با اين وعده هاي پوچ باعث ميشوند جوان وقت و پول زيادي را هدر دهد و به آن چيزي هم که از اول دنبالش بود نرسد.در ادامه سعی میکنیم بیشتر وارد جزئیات شویم و به همه ی مشکلات و راه حل های آنها اشاره کنیم تا در جهت آگاهی سازی کسانی که مشتاق به فعالیت در زمینه ی موسیقی هستند گامی مثبت بردشته باشیم.

بطور کلي موسيقي در ايران به دو دسته ي مجاز و غير مجاز تقسيم ميشود

و تمام خواننده هايي که به صورت مجاز مشغول به فعاليت هستند (که اکثر آنها نيز افراد مشهوري اند )از يک فيلتر بخصوصي رد شده اند. آنها در ابتداي کار سعي کرده اند موسيقي را به طور نسبي ياد بگيرند و هنر خود را تقويت کنند تا بتوانند تهيه کننده اي را مجاب به همکاري کنند. اکثر جوانان فکر ميکنند هر کسي که امروز کنسرت ميگذارد و خواننده ي معروفي است تنها با خواندن و کار خوب ارائه دادن به اينجا رسيده است و اصلا تهيه کننده را در نظر نميگيرند.

تمام اين افرادي که امروز شما به عنوان خواننده ي معروف ميشناسيد داراي حامي مالي و تهيه کننده هستند.

وظايف تهيه کننده:

تهيه کننده در واقع صاحب و مالک شخصيت هنري خواننده يا هنرمند است. اين تهيه کننده است که خواننده را کشف ميکند و روي او سرمايه گذاري و براي او تبليغ ميکنند و کمک ميکند تا به کار خود ادامه دهد و با شهرت يافتن او، تهيه کننده نيز چندين برابر پولي را که هزينه کرده از طريق کنسرت و فروش آلبوم بدست مي آورد. آرتيست يا خواننده وقتي به کمک تهيه کننده به جامعه معرفي شد ديگر حق اين را ندارد هرکاري که دلش ميخواهد را انجام دهد و تمامي برنامه هاي او زير نظر تهيه کننده است. به طور مثال وقتي تهيه کننده قرار يک کنسرت را تنظيم ميکند خواننده طبق قراردادي که از ابتدا با تهيه کننده تنظيم کرده است موظف است خود را در بهترين حالت روحي و رواني قرار دهد و پس از اجراي کنسرت مبلغ معيني را از تهيه کننده دريافت ميکند، اين يک قرارداد دو طرفه است يعني آرتيست هنر خود را به کمک تهيه کننده به جامعه معرفي ميکند و در طي دوران فعاليت از لحاظ مالي و ... از طرف تهيه کننده حمايت ميشود و تهيه کننده نيز بوسيله ي شخصيت هنري اي که به شهرت رسانده درآمد هاي بالاي خود را دارد.

پس نتيجه ميگيريم براي فعاليت حرفه اي در اين حوضه وجود تهيه کننده الزامي است. و تمامي افرادي که وعده ي پخش و شهرت و کنسرت را به جوان ميدهند چيزي جز يک فريب کار نيستند چرا که با اين وعده هاي پوچ باعث ميشوند جوان وقت و پول زيادي را هدر دهد و به آن چيزي هم که از اول دنبالش بود نرسد.

در ادامه سعی میکنیم بیشتر وارد جزئیات شویم و به همه ی مشکلات و راه حل های آنها اشاره کنیم تا در جهت آگاهی سازی کسانی که مشتاق به فعالیت در زمینه ی موسیقی هستند گامی مثبت بردشته باشیم.

تهیه کننده
جايگاه تهيه کننده در موسيقي ايران 
2017 / 08 / 08
آموزش موسیقی جايگاه تهيه کننده در موسيقي ايران  دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More