×
×  دانلود حافظ ناظری اعتراض حافظ ناظری به حذف بانوان همخوان

اعتراض حافظ ناظری به حذف بانوان همخوان

در کنسرت آواز پارسی ناظری ها در اصفهان به بانوان همخوان اجازه ی کار ندادند

پس از برگزاری کنسرت با این شرایط،حافظ ناظری با انتشار پست زیر به این اقدام واکنش نشان داد

حافظ ناظری:

کنسرت اصفهان، کنسرت بسيار باشکوهی است؛ اما یکی از سخت ترين کنسرت هایی است که تا کنون در آن حضور داشته ام. کنسرتی که بارها تا آستانه ی انجام ندادنش پیش رفتم ولی در نهايت به احترام مردم نازنین اصفهان و به عشق دیدارشان، انجامش را پذيرفتم.

بسيار شرمنده ام که با وجود به اتمام رسيدن بلیت های این کنسرت نیز از چند روز گذشته، نتوانستیم اجرا را تمدید کنیم؛ و از این غمناک تر، عدم حضور بانوان عزیز و محترم هم خوان گروه آواز پارسی در اجرای اصفهان است. بانوانی که زحمات بسیاری برای پروژه ی ناگفته و آواز پارسی کشیده اند؛ و این اتفاق بسيار غم انگیز تر می شود وقتی که می بینیم در شهری که یکی از سمبل های فرهنگ و هنر و تاريخ در دنیا است، به راحتی حق و حقوق بانوان نادیده گرفته می شود... به اميد روزی که برابری حقوق بین زنان و مردان در کشورمان و تمام جهان محقق شود.

  

منبع:وب سایت گراتومیک

Hafez Nazeri
در کنسرت آواز پارسی ناظری ها در اصفهان به بانوان همخوان اجازه ی کار ندادندپس از برگزاری کنسرت با این شرایط،حافظ ناظری با انتشار پست زیر به این اقدام واکنش نشان دادحافظ ناظری:کنسرت اصفهان، کنسرت بسيار باشکوهی است؛ اما یکی از سخت ترين کنسرت هایی است که تا کنون در آن حضور داشته ام. کنسرتی که بارها تا آستانه ی انجام ندادنش پیش رفتم ولی در نهايت به احترام مردم نازنین اصفهان و به عشق دیدارشان، انجامش را پذيرفتم.بسيار شرمنده ام که با وجود به اتمام رسيدن بلیت های این کنسرت نیز از چند روز گذشته، نتوانستیم اجرا را تمدید کنیم؛ و از این غمناک تر، عدم حضور بانوان عزیز و محترم هم خوان گروه آواز پارسی در اجرای اصفهان است. بانوانی که زحمات بسیاری برای پروژه ی ناگفته و آواز پارسی کشیده اند؛ و این اتفاق بسيار غم انگیز تر می شود وقتی که می بینیم در شهری که یکی از سمبل های فرهنگ و هنر و تاريخ در دنیا است، به راحتی حق و حقوق بانوان نادیده گرفته می شود... به اميد روزی که برابری حقوق بین زنان و مردان در کشورمان و تمام جهان محقق شود.  منبع:وب سایت گراتومیک

در کنسرت آواز پارسی ناظری ها در اصفهان به بانوان همخوان اجازه ی کار ندادند

پس از برگزاری کنسرت با این شرایط،حافظ ناظری با انتشار پست زیر به این اقدام واکنش نشان داد

حافظ ناظری:

کنسرت اصفهان، کنسرت بسيار باشکوهی است؛ اما یکی از سخت ترين کنسرت هایی است که تا کنون در آن حضور داشته ام. کنسرتی که بارها تا آستانه ی انجام ندادنش پیش رفتم ولی در نهايت به احترام مردم نازنین اصفهان و به عشق دیدارشان، انجامش را پذيرفتم.

بسيار شرمنده ام که با وجود به اتمام رسيدن بلیت های این کنسرت نیز از چند روز گذشته، نتوانستیم اجرا را تمدید کنیم؛ و از این غمناک تر، عدم حضور بانوان عزیز و محترم هم خوان گروه آواز پارسی در اجرای اصفهان است. بانوانی که زحمات بسیاری برای پروژه ی ناگفته و آواز پارسی کشیده اند؛ و این اتفاق بسيار غم انگیز تر می شود وقتی که می بینیم در شهری که یکی از سمبل های فرهنگ و هنر و تاريخ در دنیا است، به راحتی حق و حقوق بانوان نادیده گرفته می شود... به اميد روزی که برابری حقوق بین زنان و مردان در کشورمان و تمام جهان محقق شود.

  

منبع:وب سایت گراتومیک

حافظ ناظری
اعتراض حافظ ناظری به حذف بانوان همخوان
2017 / 09 / 08
Hafez Nazeri Hafez Nazeri news آخرین خبر از حافظ ناظری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حافظ ناظری خبر جدید در مورد حافظ ناظری خبرای جدید ازحافظ ناظری درباره حافظ ناظری
More