×
×  دانلود گروه جیپسی کینگز کنسرت گروه جیپسی کینگز در ایران

کنسرت گروه جیپسی کینگز در ایران

کنسرت گروه جیپسی کینگز نیمه اردیبهشت در تهران

گروه جیپسی کینگز 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رود

گراتومیک - کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.

خشایار جعفری روابط عمومی اکسیر نوین  درباره برنامه های پیش رو در عرصه موسیقی گفت: گروه اسپانیایی "جیپسی کینگز" به عنوان طرف قرارداد خارجی در اردیبهشت ماه در ایران کنسرت برگزار می کند.

وی در همین راستا افزود: گروه "جیپسی کینگز" 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رود و کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.

    





Gipsy Kings
کنسرت گروه جیپسی کینگز نیمه اردیبهشت در تهرانگروه جیپسی کینگز 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رودگراتومیک - کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.خشایار جعفری روابط عمومی اکسیر نوین  درباره برنامه های پیش رو در عرصه موسیقی گفت: گروه اسپانیایی "جیپسی کینگز" به عنوان طرف قرارداد خارجی در اردیبهشت ماه در ایران کنسرت برگزار می کند.وی در همین راستا افزود: گروه "جیپسی کینگز" 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رود و کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.    

کنسرت گروه جیپسی کینگز نیمه اردیبهشت در تهران

گروه جیپسی کینگز 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رود

گراتومیک - کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.

خشایار جعفری روابط عمومی اکسیر نوین  درباره برنامه های پیش رو در عرصه موسیقی گفت: گروه اسپانیایی "جیپسی کینگز" به عنوان طرف قرارداد خارجی در اردیبهشت ماه در ایران کنسرت برگزار می کند.

وی در همین راستا افزود: گروه "جیپسی کینگز" 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رود و کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.

    
گروه جیپسی کینگز
کنسرت گروه جیپسی کینگز در ایران
2018 / 04 / 13
Gipsy Kings Gipsy Kings news آخرین خبر از گروه جیپسی کینگز اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد گروه جیپسی کینگز خبرای جدید ازگروه جیپسی کینگز درباره گروه جیپسی کینگز گروه جیپسی کینگز
More