×
×  دانلود موزه هنرهای معاصر بررسی اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران

بررسی اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران

نشست رئیس موزه هنرهای معاصر تهران

با نمایندگان انجمن های تخصصی هنرهای تجسمی درباره گنجینه موزه، روز سه شنبه ۹آبان ماه برگزار شد.

دراین نشست بهزاد اژدری رییس انجمن سفالگر ایران، نگار نادری پور رییس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران،روح الله شمسی زاده دبیر انجمن مجسمه سازان ،منیژه صحی،معصومه مظفری ،بابک اطمینانی ومحمد رضا فیروزه ای،از اعضای هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران،فرزاد هاشمی ومحمد مهدی رحیمیان از اعضای هیات مدیره انجمن هنرمندان عکاس ایران ،حضور داشتند.

علی محمد زارع ؛رییس موزه هنرهای معاصر تهران دراین نشست باتاکید برشفافیت گفت:شفافیت درامور وبرنامه های موزه هنرهای معاصر تهران از اولویت های است که مورد توجه قرار گرفته ودرراستای شفافیت، آمار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پس از بررسی دقیق اعلام شد.براساس آثار ثبت شده دردفتر اموال موزه 3772اثر ثبت شده بود که تعداد 512 اثر درسال 1382از موزه به دفتر هنرهای تجسمی منتقل شده است ویک اثر هم باشاهنامه شاه طهماسب مبادله شدو219اثرنیز دراین سال ها به موزه اهداشده است؛بنابراین آمار نهایی آثارموزه درحال 3478اثر است.

زارع با تاکید برتعامل دولت وانجمن های هنری گفت:انجمن های هنری، تخصصی، مورد اعتماد هستند و موزه خانه هنرمندان ایران است.بنابر این موزه به طور شفاف، اسناد مالکیت آثار موزه هنرهای معاصر تهران را دراختیار انجمن های تخصصی هنری قرار میدهدتا اطمینان بیشتری حاصل شود آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران متعلق به همه ی ملت است ومسئولان،هنرمندان، انجمن های هنری وفعالان هنری وظیفه دارند درمحافظت از آنها تلاش کنند.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران دراین نشست باارایه اسناد گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایندگان انجمن ها گفت: این اسناد نشان می دهد که تمام آثار گنجینه به نام موزه هنرهای معاصر تهران است.

زارع با اشاره به برنامه های آینده موزه هنرهای معاصر تهران گفت:تهیه شناسنامه جامع برای تمامی آثار موزه از برنامه هاییست که درحال انجام است وتاپایان سال، تصویر تمام آثار روی سایت قرار می گیرد.همچنین باحمایت دولت و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مرمت وتجهیز موزه هنرهای معاصر تهران وتوسعه فضای گنجینه موزه دردستور کار قرار دارد که قطعا در تجهیز وتوسعه فضای گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از نظرات تخصصی انجمن ها استفاده می شود.

زارع درادامه گفت:اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیش از این توسط تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شده است ونسخه ای ازاین اسناد در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،وزارت اقتصاد ودارایی ودیوان محاسبات کشور موجوداست.

درادامه این نشست نمایندگان انجمن های تخصصی هنرهای تجسمی اسناد آثار گنجینه را مشاهده وبررسی کردند که اسناد آثارمورد تایید کلیه حاضرین قرارگرفت.نهایتا پرسش ها ومطالبی را بیان کردند که رییس موزه هنرهای معاصر تهران به آن ها پاسخ داد.

محمدرضا فیروزه ای دراین نشست موزه هنرهای معاصر تهران خانه هنرمندان است واگر مشکلی داشته باشد ،موجب ناراحتی هنرمندان می شود، نسبت به نمایشگاههایی که در موزه برگزار می شود دربین هنرمندان حساسیت وجود دارد هنرمندان وانجمن ها پشتوانه موزه هنرهای معاصر تهران هستند،چنانکه زمانی که قرار بود موزه به بنیاد رودکی واگذار شود، هنرمندان واکنش نشان دادند ومانع شدند،متاسفانه زمانیکه موضوع ارسال آثار گنجینه به برلین وروم مطرح بودبه طور شفاف درباره ی آثار وآن نمایشگاه پاسخ وتوضیح داده نشد.

بهزاد اژدری نیز دراین نشست گفت موزه هنرهای معاصر تهران می توانست قبلا شفاف سازی کنداماحتی درباره ی انتخاب آثارنیز اطلاعاتی داده نشدوبهتر بود این تعامل وشفاف سازی زودتر صورت می گرفت.

محمد مهدی رحیمیان درادامه این نشست گفت: ضرورت دارد که اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران وموضوع ارسال آثار ازنظر حقوق بین المللی وقواعد حقوقی بررسی شود.

بابک اطمینانی نیز دراین نشست درباره ی اصالت آثار گنجینه پرسید که رییس موزه هنرهای معاصر تهران گفت:تمامی آثار ازابتدا درموزه هنرهای معاصر تهران نگهداری شده اند واصالت دارند وچند اثر درسال های گذشته به صورت امانت به کشورهای دیگر فرستاده شده است که سالم به گنجینه موزه باز گشته است.

فرزاد هاشمی دراین نشست گفت:این نشست واقداماتی که درچند ماه اخیر درتعامل با انجمن ها انجام شده بیانگر حسن نیت وتلاش برای رفع سوء تفاهم است.انجمن های هنری چندی پیش تفاهم نامه ای بادفتر هنرهای تجسمی امضاء کردند وشورای نمایندگان انجمن ها تشکیل شد این شورا دربرنامه های تجسمی ونمایشگاه هاانتخاب آثار وخرید آثار می توانند مشارکت داشته باشند،بی تردید اگر جامعه هنری با تصمیم ها و برنامه های دفتر هنرهای تجسمی وموزه هنرهای معاصر تهران همراه نباشند، چالش ایجاد می شود.

نمایندگان انجمن های تجسمی درپایان این نشست ازرییس موزه هنرهای معاصر تهران برای برگزاری این نشست ، تعامل با انجمن ها و رویکرد شفافیت درارایه اسناد آثار گنجینه ضمن تایید، قدردانی کردند واظهار امیدواری کردند که این تعامل تداوم یابد وتقویت شود.

Music and Art
نشست رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با نمایندگان انجمن های تخصصی هنرهای تجسمی درباره گنجینه موزه، روز سه شنبه ۹آبان ماه برگزار شد.دراین نشست بهزاد اژدری رییس انجمن سفالگر ایران، نگار نادری پور رییس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران،روح الله شمسی زاده دبیر انجمن مجسمه سازان ،منیژه صحی،معصومه مظفری ،بابک اطمینانی ومحمد رضا فیروزه ای،از اعضای هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران،فرزاد هاشمی ومحمد مهدی رحیمیان از اعضای هیات مدیره انجمن هنرمندان عکاس ایران ،حضور داشتند.علی محمد زارع ؛رییس موزه هنرهای معاصر تهران دراین نشست باتاکید برشفافیت گفت:شفافیت درامور وبرنامه های موزه هنرهای معاصر تهران از اولویت های است که مورد توجه قرار گرفته ودرراستای شفافیت، آمار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پس از بررسی دقیق اعلام شد.براساس آثار ثبت شده دردفتر اموال موزه 3772اثر ثبت شده بود که تعداد 512 اثر درسال 1382از موزه به دفتر هنرهای تجسمی منتقل شده است ویک اثر هم باشاهنامه شاه طهماسب مبادله شدو219اثرنیز دراین سال ها به موزه اهداشده است؛بنابراین آمار نهایی آثارموزه درحال 3478اثر است.زارع با تاکید برتعامل دولت وانجمن های هنری گفت:انجمن های هنری، تخصصی، مورد اعتماد هستند و موزه خانه هنرمندان ایران است.بنابر این موزه به طور شفاف، اسناد مالکیت آثار موزه هنرهای معاصر تهران را دراختیار انجمن های تخصصی هنری قرار میدهدتا اطمینان بیشتری حاصل شود آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران متعلق به همه ی ملت است ومسئولان،هنرمندان، انجمن های هنری وفعالان هنری وظیفه دارند درمحافظت از آنها تلاش کنند.رییس موزه هنرهای معاصر تهران دراین نشست باارایه اسناد گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایندگان انجمن ها گفت: این اسناد نشان می دهد که تمام آثار گنجینه به نام موزه هنرهای معاصر تهران است.زارع با اشاره به برنامه های آینده موزه هنرهای معاصر تهران گفت:تهیه شناسنامه جامع برای تمامی آثار موزه از برنامه هاییست که درحال انجام است وتاپایان سال، تصویر تمام آثار روی سایت قرار می گیرد.همچنین باحمایت دولت و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مرمت وتجهیز موزه هنرهای معاصر تهران وتوسعه فضای گنجینه موزه دردستور کار قرار دارد که قطعا در تجهیز وتوسعه فضای گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از نظرات تخصصی انجمن ها استفاده می شود.زارع درادامه گفت:اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیش از این توسط تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شده است ونسخه ای ازاین اسناد در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،وزارت اقتصاد ودارایی ودیوان محاسبات کشور موجوداست.درادامه این نشست نمایندگان انجمن های تخصصی هنرهای تجسمی اسناد آثار گنجینه را مشاهده وبررسی کردند که اسناد آثارمورد تایید کلیه حاضرین قرارگرفت.نهایتا پرسش ها ومطالبی را بیان کردند که رییس موزه هنرهای معاصر تهران به آن ها پاسخ داد.محمدرضا فیروزه ای دراین نشست موزه هنرهای معاصر تهران خانه هنرمندان است واگر مشکلی داشته باشد ،موجب ناراحتی هنرمندان می شود، نسبت به نمایشگاههایی که در موزه برگزار می شود دربین هنرمندان حساسیت وجود دارد هنرمندان وانجمن ها پشتوانه موزه هنرهای معاصر تهران هستند،چنانکه زمانی که قرار بود موزه به بنیاد رودکی واگذار شود، هنرمندان واکنش نشان دادند ومانع شدند،متاسفانه زمانیکه موضوع ارسال آثار گنجینه به برلین وروم مطرح بودبه طور شفاف درباره ی آثار وآن نمایشگاه پاسخ وتوضیح داده نشد.بهزاد اژدری نیز دراین نشست گفت موزه هنرهای معاصر تهران می توانست قبلا شفاف سازی کنداماحتی درباره ی انتخاب آثارنیز اطلاعاتی داده نشدوبهتر بود این تعامل وشفاف سازی زودتر صورت می گرفت.محمد مهدی رحیمیان درادامه این نشست گفت: ضرورت دارد که اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران وموضوع ارسال آثار ازنظر حقوق بین المللی وقواعد حقوقی بررسی شود.بابک اطمینانی نیز دراین نشست درباره ی اصالت آثار گنجینه پرسید که رییس موزه هنرهای معاصر تهران گفت:تمامی آثار ازابتدا درموزه هنرهای معاصر تهران نگهداری شده اند واصالت دارند وچند اثر درسال های گذشته به صورت امانت به کشورهای دیگر فرستاده شده است که سالم به گنجینه موزه باز گشته است.فرزاد هاشمی دراین نشست گفت:این نشست واقداماتی که درچند ماه اخیر درتعامل با انجمن ها انجام شده بیانگر حسن نیت وتلاش برای رفع سوء تفاهم است.انجمن های هنری چندی پیش تفاهم نامه ای بادفتر هنرهای تجسمی امضاء کردند وشورای نمایندگان انجمن ها تشکیل شد این شورا دربرنامه های تجسمی ونمایشگاه هاانتخاب آثار وخرید آثار می توانند مشارکت داشته باشند،بی تردید اگر جامعه هنری با تصمیم ها و برنامه های دفتر هنرهای تجسمی وموزه هنرهای معاصر تهران همراه نباشند، چالش ایجاد می شود.نمایندگان انجمن های تجسمی درپایان این نشست ازرییس موزه هنرهای معاصر تهران برای برگزاری این نشست ، تعامل با انجمن ها و رویکرد شفافیت درارایه اسناد آثار گنجینه ضمن تایید، قدردانی کردند واظهار امیدواری کردند که این تعامل تداوم یابد وتقویت شود.

نشست رئیس موزه هنرهای معاصر تهران

با نمایندگان انجمن های تخصصی هنرهای تجسمی درباره گنجینه موزه، روز سه شنبه ۹آبان ماه برگزار شد.

دراین نشست بهزاد اژدری رییس انجمن سفالگر ایران، نگار نادری پور رییس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران،روح الله شمسی زاده دبیر انجمن مجسمه سازان ،منیژه صحی،معصومه مظفری ،بابک اطمینانی ومحمد رضا فیروزه ای،از اعضای هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران،فرزاد هاشمی ومحمد مهدی رحیمیان از اعضای هیات مدیره انجمن هنرمندان عکاس ایران ،حضور داشتند.

علی محمد زارع ؛رییس موزه هنرهای معاصر تهران دراین نشست باتاکید برشفافیت گفت:شفافیت درامور وبرنامه های موزه هنرهای معاصر تهران از اولویت های است که مورد توجه قرار گرفته ودرراستای شفافیت، آمار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پس از بررسی دقیق اعلام شد.براساس آثار ثبت شده دردفتر اموال موزه 3772اثر ثبت شده بود که تعداد 512 اثر درسال 1382از موزه به دفتر هنرهای تجسمی منتقل شده است ویک اثر هم باشاهنامه شاه طهماسب مبادله شدو219اثرنیز دراین سال ها به موزه اهداشده است؛بنابراین آمار نهایی آثارموزه درحال 3478اثر است.

زارع با تاکید برتعامل دولت وانجمن های هنری گفت:انجمن های هنری، تخصصی، مورد اعتماد هستند و موزه خانه هنرمندان ایران است.بنابر این موزه به طور شفاف، اسناد مالکیت آثار موزه هنرهای معاصر تهران را دراختیار انجمن های تخصصی هنری قرار میدهدتا اطمینان بیشتری حاصل شود آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران متعلق به همه ی ملت است ومسئولان،هنرمندان، انجمن های هنری وفعالان هنری وظیفه دارند درمحافظت از آنها تلاش کنند.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران دراین نشست باارایه اسناد گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایندگان انجمن ها گفت: این اسناد نشان می دهد که تمام آثار گنجینه به نام موزه هنرهای معاصر تهران است.

زارع با اشاره به برنامه های آینده موزه هنرهای معاصر تهران گفت:تهیه شناسنامه جامع برای تمامی آثار موزه از برنامه هاییست که درحال انجام است وتاپایان سال، تصویر تمام آثار روی سایت قرار می گیرد.همچنین باحمایت دولت و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مرمت وتجهیز موزه هنرهای معاصر تهران وتوسعه فضای گنجینه موزه دردستور کار قرار دارد که قطعا در تجهیز وتوسعه فضای گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از نظرات تخصصی انجمن ها استفاده می شود.

زارع درادامه گفت:اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیش از این توسط تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شده است ونسخه ای ازاین اسناد در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،وزارت اقتصاد ودارایی ودیوان محاسبات کشور موجوداست.

درادامه این نشست نمایندگان انجمن های تخصصی هنرهای تجسمی اسناد آثار گنجینه را مشاهده وبررسی کردند که اسناد آثارمورد تایید کلیه حاضرین قرارگرفت.نهایتا پرسش ها ومطالبی را بیان کردند که رییس موزه هنرهای معاصر تهران به آن ها پاسخ داد.

محمدرضا فیروزه ای دراین نشست موزه هنرهای معاصر تهران خانه هنرمندان است واگر مشکلی داشته باشد ،موجب ناراحتی هنرمندان می شود، نسبت به نمایشگاههایی که در موزه برگزار می شود دربین هنرمندان حساسیت وجود دارد هنرمندان وانجمن ها پشتوانه موزه هنرهای معاصر تهران هستند،چنانکه زمانی که قرار بود موزه به بنیاد رودکی واگذار شود، هنرمندان واکنش نشان دادند ومانع شدند،متاسفانه زمانیکه موضوع ارسال آثار گنجینه به برلین وروم مطرح بودبه طور شفاف درباره ی آثار وآن نمایشگاه پاسخ وتوضیح داده نشد.

بهزاد اژدری نیز دراین نشست گفت موزه هنرهای معاصر تهران می توانست قبلا شفاف سازی کنداماحتی درباره ی انتخاب آثارنیز اطلاعاتی داده نشدوبهتر بود این تعامل وشفاف سازی زودتر صورت می گرفت.

محمد مهدی رحیمیان درادامه این نشست گفت: ضرورت دارد که اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران وموضوع ارسال آثار ازنظر حقوق بین المللی وقواعد حقوقی بررسی شود.

بابک اطمینانی نیز دراین نشست درباره ی اصالت آثار گنجینه پرسید که رییس موزه هنرهای معاصر تهران گفت:تمامی آثار ازابتدا درموزه هنرهای معاصر تهران نگهداری شده اند واصالت دارند وچند اثر درسال های گذشته به صورت امانت به کشورهای دیگر فرستاده شده است که سالم به گنجینه موزه باز گشته است.

فرزاد هاشمی دراین نشست گفت:این نشست واقداماتی که درچند ماه اخیر درتعامل با انجمن ها انجام شده بیانگر حسن نیت وتلاش برای رفع سوء تفاهم است.انجمن های هنری چندی پیش تفاهم نامه ای بادفتر هنرهای تجسمی امضاء کردند وشورای نمایندگان انجمن ها تشکیل شد این شورا دربرنامه های تجسمی ونمایشگاه هاانتخاب آثار وخرید آثار می توانند مشارکت داشته باشند،بی تردید اگر جامعه هنری با تصمیم ها و برنامه های دفتر هنرهای تجسمی وموزه هنرهای معاصر تهران همراه نباشند، چالش ایجاد می شود.

نمایندگان انجمن های تجسمی درپایان این نشست ازرییس موزه هنرهای معاصر تهران برای برگزاری این نشست ، تعامل با انجمن ها و رویکرد شفافیت درارایه اسناد آثار گنجینه ضمن تایید، قدردانی کردند واظهار امیدواری کردند که این تعامل تداوم یابد وتقویت شود.

موزه هنرهای معاصر
بررسی اسناد آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران
2017 / 11 / 02
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از موزه هنرهای معاصر اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد موزه هنرهای معاصر خبرای جدید ازموزه هنرهای معاصر درباره موزه هنرهای معاصر موزه هنرهای معاصر
More