×
×  دانلود یغما گلرویی گفتگوی یغما گلرویی درباره مشکلات پزشکان با هنرمندان

گفتگوی یغما گلرویی درباره مشکلات پزشکان با هنرمندان

شرحی بر یک سوتفاهم غیرمنتظره

پزشکان رو در روی هنرمندان؟!

گراتومیک - یغما گلرویی: یک بخش این مسئله می تواند به خود بیمار مربوط باشد.هر چند نمی توان از تاثیر گذاری پزشکان در سیاست های بیمارستان هم غافل شد.

اینکه شاید تصمیمی درون صنفی بگیرند تا در بیمارستان از پذیرش هنرمندان سر باز بزنند. جدا از این جوی که در جامعه به وجود آمده هم در این بین بی تاثیر نیست و نمی توان آنرا فقط مختص به پزشکان دانست. گویی در تمام حرفه ها دیگر چیزی که به نام تعهد کاری وجود داشت،از بین رفته است. البته این مسئله در صورت صحت یک حسن هم برای صنف پزشکان محسوب می شود که نسبت به بقیه اصناف و گروه ها یک همبستگی با هم دارند که موجب می شود تا از این دست چالش ها غالباً پیروز از میدان بیرون بیایند. حتی حکمی که دو- سه روز پیش درباره مرحوم عباس کیارستمی درباره پزشکان دادند، در واقع نشان از پیروزی آنان داشت. در کل در جامعه ما جان شهروندان انگار دیگر ارزش ندارد.این را در حوزه ها و بسترهای در دیگر هم می بینیم و خودبه خود به بخش پزشکی هم سرایت می کند. در این مورد خاص اما فقط صورت مسئله را پاک می کنند که دیگر هنرمندان را به راحتی در بیمارستان قبول نمی کنند. این خودسری بدل به یک رفتار اپیدمی شده است و در همه صنف ها وجود دارد اما فقط ماجرای پزشکان بواسطه درگذشت مرحوم کیارستمی و ماجراهای بعدی اش بیشتر شنیده شد.

جان هنرمند با جان یک شهروند عادی فرقی ندارد. موضوع این است وقتی برای یک هنرمند این اتفاق می افتد، این خبر رسانه ای شود و گرنه کلی از شهروندان مطمئن باشید روزانه در کشور به دلیل خطاهای پزشکی یا قصور پزشکی جانشان از دست می رود. در آن وضعیت خانواده یا شرایطش را ندارد یا متوجه نمی شود تا پیگیر این اشتباهات پزشکی شوند. ببینید روزانه چند نفر به علت آلودگی هوا می میرند. وقتی همه اینها را کنار هم قرار بدهید، می بینید پزشکان یک بخش از خود جامعه اند و غیرعمد یا عمدی اشتباهی می کنند و ظاهرا برخی از آنان خیلی شانیت و اعتبار حرفه خودشان را جدی نمی گیرند. دلیلش این است هیچ چیزی جدی نیست.

  

Yaghma Golrouei
شرحی بر یک سوتفاهم غیرمنتظرهپزشکان رو در روی هنرمندان؟!گراتومیک - یغما گلرویی: یک بخش این مسئله می تواند به خود بیمار مربوط باشد.هر چند نمی توان از تاثیر گذاری پزشکان در سیاست های بیمارستان هم غافل شد.اینکه شاید تصمیمی درون صنفی بگیرند تا در بیمارستان از پذیرش هنرمندان سر باز بزنند. جدا از این جوی که در جامعه به وجود آمده هم در این بین بی تاثیر نیست و نمی توان آنرا فقط مختص به پزشکان دانست. گویی در تمام حرفه ها دیگر چیزی که به نام تعهد کاری وجود داشت،از بین رفته است. البته این مسئله در صورت صحت یک حسن هم برای صنف پزشکان محسوب می شود که نسبت به بقیه اصناف و گروه ها یک همبستگی با هم دارند که موجب می شود تا از این دست چالش ها غالباً پیروز از میدان بیرون بیایند. حتی حکمی که دو- سه روز پیش درباره مرحوم عباس کیارستمی درباره پزشکان دادند، در واقع نشان از پیروزی آنان داشت. در کل در جامعه ما جان شهروندان انگار دیگر ارزش ندارد.این را در حوزه ها و بسترهای در دیگر هم می بینیم و خودبه خود به بخش پزشکی هم سرایت می کند. در این مورد خاص اما فقط صورت مسئله را پاک می کنند که دیگر هنرمندان را به راحتی در بیمارستان قبول نمی کنند. این خودسری بدل به یک رفتار اپیدمی شده است و در همه صنف ها وجود دارد اما فقط ماجرای پزشکان بواسطه درگذشت مرحوم کیارستمی و ماجراهای بعدی اش بیشتر شنیده شد.جان هنرمند با جان یک شهروند عادی فرقی ندارد. موضوع این است وقتی برای یک هنرمند این اتفاق می افتد، این خبر رسانه ای شود و گرنه کلی از شهروندان مطمئن باشید روزانه در کشور به دلیل خطاهای پزشکی یا قصور پزشکی جانشان از دست می رود. در آن وضعیت خانواده یا شرایطش را ندارد یا متوجه نمی شود تا پیگیر این اشتباهات پزشکی شوند. ببینید روزانه چند نفر به علت آلودگی هوا می میرند. وقتی همه اینها را کنار هم قرار بدهید، می بینید پزشکان یک بخش از خود جامعه اند و غیرعمد یا عمدی اشتباهی می کنند و ظاهرا برخی از آنان خیلی شانیت و اعتبار حرفه خودشان را جدی نمی گیرند. دلیلش این است هیچ چیزی جدی نیست.  

شرحی بر یک سوتفاهم غیرمنتظره

پزشکان رو در روی هنرمندان؟!

گراتومیک - یغما گلرویی: یک بخش این مسئله می تواند به خود بیمار مربوط باشد.هر چند نمی توان از تاثیر گذاری پزشکان در سیاست های بیمارستان هم غافل شد.

اینکه شاید تصمیمی درون صنفی بگیرند تا در بیمارستان از پذیرش هنرمندان سر باز بزنند. جدا از این جوی که در جامعه به وجود آمده هم در این بین بی تاثیر نیست و نمی توان آنرا فقط مختص به پزشکان دانست. گویی در تمام حرفه ها دیگر چیزی که به نام تعهد کاری وجود داشت،از بین رفته است. البته این مسئله در صورت صحت یک حسن هم برای صنف پزشکان محسوب می شود که نسبت به بقیه اصناف و گروه ها یک همبستگی با هم دارند که موجب می شود تا از این دست چالش ها غالباً پیروز از میدان بیرون بیایند. حتی حکمی که دو- سه روز پیش درباره مرحوم عباس کیارستمی درباره پزشکان دادند، در واقع نشان از پیروزی آنان داشت. در کل در جامعه ما جان شهروندان انگار دیگر ارزش ندارد.این را در حوزه ها و بسترهای در دیگر هم می بینیم و خودبه خود به بخش پزشکی هم سرایت می کند. در این مورد خاص اما فقط صورت مسئله را پاک می کنند که دیگر هنرمندان را به راحتی در بیمارستان قبول نمی کنند. این خودسری بدل به یک رفتار اپیدمی شده است و در همه صنف ها وجود دارد اما فقط ماجرای پزشکان بواسطه درگذشت مرحوم کیارستمی و ماجراهای بعدی اش بیشتر شنیده شد.

جان هنرمند با جان یک شهروند عادی فرقی ندارد. موضوع این است وقتی برای یک هنرمند این اتفاق می افتد، این خبر رسانه ای شود و گرنه کلی از شهروندان مطمئن باشید روزانه در کشور به دلیل خطاهای پزشکی یا قصور پزشکی جانشان از دست می رود. در آن وضعیت خانواده یا شرایطش را ندارد یا متوجه نمی شود تا پیگیر این اشتباهات پزشکی شوند. ببینید روزانه چند نفر به علت آلودگی هوا می میرند. وقتی همه اینها را کنار هم قرار بدهید، می بینید پزشکان یک بخش از خود جامعه اند و غیرعمد یا عمدی اشتباهی می کنند و ظاهرا برخی از آنان خیلی شانیت و اعتبار حرفه خودشان را جدی نمی گیرند. دلیلش این است هیچ چیزی جدی نیست.

  
یغما گلرویی
گفتگوی یغما گلرویی درباره مشکلات پزشکان با هنرمندان
2018 / 07 / 04
Yaghma Golrouei Yaghma Golrouei news آخرین خبر از یغما گلرویی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد یغما گلرویی خبرای جدید ازیغما گلرویی درباره یغما گلرویی یغما گلرویی
More