×
×  دانلود مجید اخشابی انتقاد مجید اخشابی از منتقدان موسیقی

انتقاد مجید اخشابی از منتقدان موسیقی

نقد موسیقی در کشور سلیقه ای و احساسی است

خواننده موسیقی پاپ کشور گفت: نقد موسیقی باید کارشناسانه و بر اساس علم و دانش باشد در حالیکه متاسفانه در کشور ما بیشتر احساسی و سلیقه ای است.

مجید اخشابی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: امروزه، نقدهایی که در حوزه موسیقی انجام می شود بیشتر احساسی و سلیقه ای است و به صورت تخصصی به آن پرداخته نمی شود.

وی اظهار کرد: این در حالیست که پدیده موسیقی و هنرمند باید کارشناسانه نقد شود و به بیان وجوهات ضعف و قوت آن پرداخت.

اخشابی با بیان اینکه نقدهای سلیقه ای در حوزه موسیقی ارزش علمی و هنری ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل مخاطبان باید در خواندن نقدهای موسیقی دقت کنند زیرا ممکن است این نقدهای غیر علمی گمراه کننده باشد.

خواننده موسیقی پاپ با اشاره به اینکه فضای مجازی در مقایسه با مطبوعات از اعتبار خبری کمتری برخوردار است، گفت: مردم باید در اخبار موسیقی و نقدهایی که بر آن در فضای مجازی منتشر می شود، دقت بیشتری کنند.

اخشابی افزود: با توجه به اهمیت حوزه موسیقی، ضرورت دارد خبرنگاران حرفه ای در این حوزه آموزش دیده و به انعکاس اخبار و نقدهای آن بپردازند.

وی با اشاره به اینکه رسالت مهم خبرنگار را بازتاب واقعیت ها و حقیقت ها در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: امروزه در حوزه موسیقی شاهد فعالیت های حرفه ای خبرنگاری نیستیم و تناقص های خبری در این حوزه مشاهده می شود.

Majid Akhshabi
نقد موسیقی در کشور سلیقه ای و احساسی استخواننده موسیقی پاپ کشور گفت: نقد موسیقی باید کارشناسانه و بر اساس علم و دانش باشد در حالیکه متاسفانه در کشور ما بیشتر احساسی و سلیقه ای است.مجید اخشابی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: امروزه، نقدهایی که در حوزه موسیقی انجام می شود بیشتر احساسی و سلیقه ای است و به صورت تخصصی به آن پرداخته نمی شود.وی اظهار کرد: این در حالیست که پدیده موسیقی و هنرمند باید کارشناسانه نقد شود و به بیان وجوهات ضعف و قوت آن پرداخت.اخشابی با بیان اینکه نقدهای سلیقه ای در حوزه موسیقی ارزش علمی و هنری ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل مخاطبان باید در خواندن نقدهای موسیقی دقت کنند زیرا ممکن است این نقدهای غیر علمی گمراه کننده باشد.خواننده موسیقی پاپ با اشاره به اینکه فضای مجازی در مقایسه با مطبوعات از اعتبار خبری کمتری برخوردار است، گفت: مردم باید در اخبار موسیقی و نقدهایی که بر آن در فضای مجازی منتشر می شود، دقت بیشتری کنند.اخشابی افزود: با توجه به اهمیت حوزه موسیقی، ضرورت دارد خبرنگاران حرفه ای در این حوزه آموزش دیده و به انعکاس اخبار و نقدهای آن بپردازند.وی با اشاره به اینکه رسالت مهم خبرنگار را بازتاب واقعیت ها و حقیقت ها در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: امروزه در حوزه موسیقی شاهد فعالیت های حرفه ای خبرنگاری نیستیم و تناقص های خبری در این حوزه مشاهده می شود.

نقد موسیقی در کشور سلیقه ای و احساسی است

خواننده موسیقی پاپ کشور گفت: نقد موسیقی باید کارشناسانه و بر اساس علم و دانش باشد در حالیکه متاسفانه در کشور ما بیشتر احساسی و سلیقه ای است.

مجید اخشابی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: امروزه، نقدهایی که در حوزه موسیقی انجام می شود بیشتر احساسی و سلیقه ای است و به صورت تخصصی به آن پرداخته نمی شود.

وی اظهار کرد: این در حالیست که پدیده موسیقی و هنرمند باید کارشناسانه نقد شود و به بیان وجوهات ضعف و قوت آن پرداخت.

اخشابی با بیان اینکه نقدهای سلیقه ای در حوزه موسیقی ارزش علمی و هنری ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل مخاطبان باید در خواندن نقدهای موسیقی دقت کنند زیرا ممکن است این نقدهای غیر علمی گمراه کننده باشد.

خواننده موسیقی پاپ با اشاره به اینکه فضای مجازی در مقایسه با مطبوعات از اعتبار خبری کمتری برخوردار است، گفت: مردم باید در اخبار موسیقی و نقدهایی که بر آن در فضای مجازی منتشر می شود، دقت بیشتری کنند.

اخشابی افزود: با توجه به اهمیت حوزه موسیقی، ضرورت دارد خبرنگاران حرفه ای در این حوزه آموزش دیده و به انعکاس اخبار و نقدهای آن بپردازند.

وی با اشاره به اینکه رسالت مهم خبرنگار را بازتاب واقعیت ها و حقیقت ها در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: امروزه در حوزه موسیقی شاهد فعالیت های حرفه ای خبرنگاری نیستیم و تناقص های خبری در این حوزه مشاهده می شود.

مجید اخشابی
انتقاد مجید اخشابی از منتقدان موسیقی
2017 / 10 / 31
Majid Akhshabi - Majid Akhshabi news آخرین خبر از مجید اخشابی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مجید اخشابی خبرای جدید ازمجید اخشابی درباره مجید اخشابی مجید اخشابی
More