×
×  دانلود عباس قادری عباس قادری در انتظار مجوز

عباس قادری در انتظار مجوز

به عشق ایران ماندم، اما هنوز مجوز نگرفته ام

پس از چهل سال سکوت

گراتومیک - عباس قادری خواننده پیشکسوت موسیقی مردمی، برای اولین بار پس از چهل سال سکوت، از نیم قرن فعالیت در عرصه موسیقی و انتظاراتش از مسئولان وزارت ارشاد گفت.

 قادری در اولین گفتگویش پس از چهار دهه از عشقی گفت که باعث شد چهل سال در کشورش بماند، به امید روزی که بتواند با مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت کند.

خواننده پیشکسوت سبک موسیقی مردمی، فعالیت در این عرصه را در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه و با اجرای ترانه هایی مانند زیارت و چیزی که عوض داره گله نداره آغاز کرد. عباس قادری پس از پیروزی انقلاب مانند سایر خواننده ها فعالیتی در این حوزه نداشته است.

   

Abbas Ghaderi
به عشق ایران ماندم، اما هنوز مجوز نگرفته امپس از چهل سال سکوتگراتومیک - عباس قادری خواننده پیشکسوت موسیقی مردمی، برای اولین بار پس از چهل سال سکوت، از نیم قرن فعالیت در عرصه موسیقی و انتظاراتش از مسئولان وزارت ارشاد گفت. قادری در اولین گفتگویش پس از چهار دهه از عشقی گفت که باعث شد چهل سال در کشورش بماند، به امید روزی که بتواند با مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت کند.خواننده پیشکسوت سبک موسیقی مردمی، فعالیت در این عرصه را در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه و با اجرای ترانه هایی مانند زیارت و چیزی که عوض داره گله نداره آغاز کرد. عباس قادری پس از پیروزی انقلاب مانند سایر خواننده ها فعالیتی در این حوزه نداشته است.   

به عشق ایران ماندم، اما هنوز مجوز نگرفته ام

پس از چهل سال سکوت

گراتومیک - عباس قادری خواننده پیشکسوت موسیقی مردمی، برای اولین بار پس از چهل سال سکوت، از نیم قرن فعالیت در عرصه موسیقی و انتظاراتش از مسئولان وزارت ارشاد گفت.

 قادری در اولین گفتگویش پس از چهار دهه از عشقی گفت که باعث شد چهل سال در کشورش بماند، به امید روزی که بتواند با مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت کند.

خواننده پیشکسوت سبک موسیقی مردمی، فعالیت در این عرصه را در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه و با اجرای ترانه هایی مانند زیارت و چیزی که عوض داره گله نداره آغاز کرد. عباس قادری پس از پیروزی انقلاب مانند سایر خواننده ها فعالیتی در این حوزه نداشته است.

   
عباس قادری
عباس قادری در انتظار مجوز
2018 / 07 / 05
Abbas Ghaderi Abbas Ghaderi news آخرین خبر از عباس قادری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد عباس قادری خبرای جدید ازعباس قادری درباره عباس قادری عباس قادری
More