×
×  دانلود جشنواره بین المللی موسیقی افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی باکو

افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی باکو

افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی باکو با نوازندگی هنرمند آفریقایی

جشنواره بین المللی موسیقی باکو از ۲۰ تا ۲۸ اکتبر در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار می شود.

در این جشنواره هنرمندانی از سراسر جهان و با سبکهای مختلف موسیقی هنرنمایی می کنند. دوازدهمین دوره این رویداد با کنسرت «سکو کویاته»، کورا نواز اهل گینه آغاز شد. او می گوید که می خواهد «کورا» ساز زهی آفریقایی را به همه دنیا معرفی کند. وولفگانگ اشپیندلر، خبرنگار یورونیوز گزارشی از اولین روز جشنواره تهییه کرده است.

دوازدهمین دوره فستیوال المللی موسیقی جاز باکو با کنسرتی از «سکو کویاته» هنرمند اهل گینه آغاز شد.

جشنواره موسیقی جاز در باکو، میزبان هنرمندانی از سراسر جهان است که در برای اجرای کنسرت به پایتخت آذربایجان آمده اند.

شرکت کنندگان در جشنواره می توانند از دو نمایشگاه نقاشی که به مناسبت این جشنوراه بر پا شده و همچنین کارگاههای موسیقی بهره ببرند.

جشنواره موسیقی جاز باکو را ۱۲ سال پیش راهین سلطانف نوازنده ساکسیفون و همسرش به راه انداختند. این جشنواره امسال به عضویت انجمن جاز اروپا در آمده است.

برنامه غنی جشنواره با سبکهای متنوع موسیقی

راهین سلطانف، نوازنده ساکسیفون مدیر هنری جشنواره بین المللی موسیقی جاز باکو راهین سلطانف است. لا افندیاوا مدیر جشنواره موسیقی باکو درباره تنوع برنامه های این رویداد می گوید: «در این جشنواره هنرمندانی از سبکهای مختلف موسیقی هنرنمایی می کنند: با سبک جاز، سبک فانک و جاز ملل (جاز ملهم از موسیقی های قومی) نامیده می شود. مخاطبان ما هم این ترکیب را می پسندند. هدف ما هم این است که سبکهای مختلف موسیقی را ارائه کنیم و برنامه ای غنی داشته باشیم.»

«می خواهم موسیقی آفریقایی را با حفظ سنت آن، به دنیا معرفی کنم»

سکو کویاته یکی از بهترین کورا نوازان است. کورا یک ساز زهی با ۲۱ سیم و چیزی بین عود و چنگ است. پدر سکو هم نوزانده مشهوری بوده است . ساز کورا در غرب آفریقا از قرنها پیش سازی محبوب در مرز آفریقاست. سکو کویاته می خواهد این ساز را به دنیا معرفی کند.

او می گوید: «صحبت از تغییر دادن سنت نیست بلکه می خواهم موسیقی آفریقا را با حفظ سنت آن، به دنیا معرفی کنم. برای من کورا سازی کامل است که با آن می توان جاز و بلوز را هم اجرا کرد و من اولین کسی هستم که فنون خاص آوایی را برای کورا به کار برده ام.»

Music and Art
افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی باکو با نوازندگی هنرمند آفریقاییجشنواره بین المللی موسیقی باکو از ۲۰ تا ۲۸ اکتبر در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار می شود.در این جشنواره هنرمندانی از سراسر جهان و با سبکهای مختلف موسیقی هنرنمایی می کنند. دوازدهمین دوره این رویداد با کنسرت «سکو کویاته»، کورا نواز اهل گینه آغاز شد. او می گوید که می خواهد «کورا» ساز زهی آفریقایی را به همه دنیا معرفی کند. وولفگانگ اشپیندلر، خبرنگار یورونیوز گزارشی از اولین روز جشنواره تهییه کرده است.دوازدهمین دوره فستیوال المللی موسیقی جاز باکو با کنسرتی از «سکو کویاته» هنرمند اهل گینه آغاز شد.جشنواره موسیقی جاز در باکو، میزبان هنرمندانی از سراسر جهان است که در برای اجرای کنسرت به پایتخت آذربایجان آمده اند.شرکت کنندگان در جشنواره می توانند از دو نمایشگاه نقاشی که به مناسبت این جشنوراه بر پا شده و همچنین کارگاههای موسیقی بهره ببرند.جشنواره موسیقی جاز باکو را ۱۲ سال پیش راهین سلطانف نوازنده ساکسیفون و همسرش به راه انداختند. این جشنواره امسال به عضویت انجمن جاز اروپا در آمده است.برنامه غنی جشنواره با سبکهای متنوع موسیقیراهین سلطانف، نوازنده ساکسیفون مدیر هنری جشنواره بین المللی موسیقی جاز باکو راهین سلطانف است. لا افندیاوا مدیر جشنواره موسیقی باکو درباره تنوع برنامه های این رویداد می گوید: «در این جشنواره هنرمندانی از سبکهای مختلف موسیقی هنرنمایی می کنند: با سبک جاز، سبک فانک و جاز ملل (جاز ملهم از موسیقی های قومی) نامیده می شود. مخاطبان ما هم این ترکیب را می پسندند. هدف ما هم این است که سبکهای مختلف موسیقی را ارائه کنیم و برنامه ای غنی داشته باشیم.»«می خواهم موسیقی آفریقایی را با حفظ سنت آن، به دنیا معرفی کنم»سکو کویاته یکی از بهترین کورا نوازان است. کورا یک ساز زهی با ۲۱ سیم و چیزی بین عود و چنگ است. پدر سکو هم نوزانده مشهوری بوده است . ساز کورا در غرب آفریقا از قرنها پیش سازی محبوب در مرز آفریقاست. سکو کویاته می خواهد این ساز را به دنیا معرفی کند.او می گوید: «صحبت از تغییر دادن سنت نیست بلکه می خواهم موسیقی آفریقا را با حفظ سنت آن، به دنیا معرفی کنم. برای من کورا سازی کامل است که با آن می توان جاز و بلوز را هم اجرا کرد و من اولین کسی هستم که فنون خاص آوایی را برای کورا به کار برده ام.»

افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی باکو با نوازندگی هنرمند آفریقایی

جشنواره بین المللی موسیقی باکو از ۲۰ تا ۲۸ اکتبر در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار می شود.

در این جشنواره هنرمندانی از سراسر جهان و با سبکهای مختلف موسیقی هنرنمایی می کنند. دوازدهمین دوره این رویداد با کنسرت «سکو کویاته»، کورا نواز اهل گینه آغاز شد. او می گوید که می خواهد «کورا» ساز زهی آفریقایی را به همه دنیا معرفی کند. وولفگانگ اشپیندلر، خبرنگار یورونیوز گزارشی از اولین روز جشنواره تهییه کرده است.

دوازدهمین دوره فستیوال المللی موسیقی جاز باکو با کنسرتی از «سکو کویاته» هنرمند اهل گینه آغاز شد.

جشنواره موسیقی جاز در باکو، میزبان هنرمندانی از سراسر جهان است که در برای اجرای کنسرت به پایتخت آذربایجان آمده اند.

شرکت کنندگان در جشنواره می توانند از دو نمایشگاه نقاشی که به مناسبت این جشنوراه بر پا شده و همچنین کارگاههای موسیقی بهره ببرند.

جشنواره موسیقی جاز باکو را ۱۲ سال پیش راهین سلطانف نوازنده ساکسیفون و همسرش به راه انداختند. این جشنواره امسال به عضویت انجمن جاز اروپا در آمده است.

برنامه غنی جشنواره با سبکهای متنوع موسیقی

راهین سلطانف، نوازنده ساکسیفون مدیر هنری جشنواره بین المللی موسیقی جاز باکو راهین سلطانف است. لا افندیاوا مدیر جشنواره موسیقی باکو درباره تنوع برنامه های این رویداد می گوید: «در این جشنواره هنرمندانی از سبکهای مختلف موسیقی هنرنمایی می کنند: با سبک جاز، سبک فانک و جاز ملل (جاز ملهم از موسیقی های قومی) نامیده می شود. مخاطبان ما هم این ترکیب را می پسندند. هدف ما هم این است که سبکهای مختلف موسیقی را ارائه کنیم و برنامه ای غنی داشته باشیم.»

«می خواهم موسیقی آفریقایی را با حفظ سنت آن، به دنیا معرفی کنم»

سکو کویاته یکی از بهترین کورا نوازان است. کورا یک ساز زهی با ۲۱ سیم و چیزی بین عود و چنگ است. پدر سکو هم نوزانده مشهوری بوده است . ساز کورا در غرب آفریقا از قرنها پیش سازی محبوب در مرز آفریقاست. سکو کویاته می خواهد این ساز را به دنیا معرفی کند.

او می گوید: «صحبت از تغییر دادن سنت نیست بلکه می خواهم موسیقی آفریقا را با حفظ سنت آن، به دنیا معرفی کنم. برای من کورا سازی کامل است که با آن می توان جاز و بلوز را هم اجرا کرد و من اولین کسی هستم که فنون خاص آوایی را برای کورا به کار برده ام.»

جشنواره بین المللی موسیقی
افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی باکو
2017 / 10 / 26
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از جشنواره بین المللی موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ جشنواره بین المللی موسیقی خبر جدید در مورد جشنواره بین المللی موسیقی خبرای جدید ازجشنواره بین المللی موسیقی درباره جشنواره بین المللی موسیقی
More