×
×  دانلود حجت اشرف زاده ماجرای دکترای آواز حجت اشرف زاده

ماجرای دکترای آواز حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده خواننده ایرانی دکترا گرفت

حجت اشرف زاده خواننده موسیقی پاپ کشور موفق به دریافت مدرک دکترای آواز ایران شد.

حجت اشرف‌زاده (متولد ۱۳۵۸ در شهر نیشابور) خواننده ایرانی است.

اشرف‌زاده با لحن‌ها و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشنا شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری در نیشابور و صداسازی را نزد حمیدرضا نوربخشآموخت. همچنین مدتی از راهنمایی‌های محمدرضا شجریان استفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف تحلیلی آواز ایران در سال ۱۳۸۵ نزد محمدرضا لطفیآشنا شد. همچنین فنون تصنیف‌خوانی و هم‌آوایی را از محسن نفر و پرویز مشکاتیان آموخت. اشرف‌زاده کارشناس نرم‌افزار است.

سبک او غم و شادی را در کنار هم جمع می کند و نهایتا به شنونده حس خوبی می دهد. حجت اشرف زاده پیشتربا ترانه ماه و ماهی سراینده علیرضا بدیع شاعر همشهری اشرف زاده محبوب اهالی هنر و مردم شد

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ حمایت خود را از دکتر روحانی با آهنگ “دوباره ایران ” اعلام کرد ،ترانه “دوباره ایران “در نزد طرفداران آقای دکتر روحانی بسیار محبوب شد.

Hojat Ashrafzadeh
حجت اشرف زاده خواننده ایرانی دکترا گرفتحجت اشرف زاده خواننده موسیقی پاپ کشور موفق به دریافت مدرک دکترای آواز ایران شد.حجت اشرف‌زاده (متولد ۱۳۵۸ در شهر نیشابور) خواننده ایرانی است.اشرف‌زاده با لحن‌ها و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشنا شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری در نیشابور و صداسازی را نزد حمیدرضا نوربخشآموخت. همچنین مدتی از راهنمایی‌های محمدرضا شجریان استفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف تحلیلی آواز ایران در سال ۱۳۸۵ نزد محمدرضا لطفیآشنا شد. همچنین فنون تصنیف‌خوانی و هم‌آوایی را از محسن نفر و پرویز مشکاتیان آموخت. اشرف‌زاده کارشناس نرم‌افزار است.سبک او غم و شادی را در کنار هم جمع می کند و نهایتا به شنونده حس خوبی می دهد. حجت اشرف زاده پیشتربا ترانه ماه و ماهی سراینده علیرضا بدیع شاعر همشهری اشرف زاده محبوب اهالی هنر و مردم شددر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ حمایت خود را از دکتر روحانی با آهنگ “دوباره ایران ” اعلام کرد ،ترانه “دوباره ایران “در نزد طرفداران آقای دکتر روحانی بسیار محبوب شد.

حجت اشرف زاده خواننده ایرانی دکترا گرفت

حجت اشرف زاده خواننده موسیقی پاپ کشور موفق به دریافت مدرک دکترای آواز ایران شد.

حجت اشرف‌زاده (متولد ۱۳۵۸ در شهر نیشابور) خواننده ایرانی است.

اشرف‌زاده با لحن‌ها و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشنا شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری در نیشابور و صداسازی را نزد حمیدرضا نوربخشآموخت. همچنین مدتی از راهنمایی‌های محمدرضا شجریان استفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف تحلیلی آواز ایران در سال ۱۳۸۵ نزد محمدرضا لطفیآشنا شد. همچنین فنون تصنیف‌خوانی و هم‌آوایی را از محسن نفر و پرویز مشکاتیان آموخت. اشرف‌زاده کارشناس نرم‌افزار است.

سبک او غم و شادی را در کنار هم جمع می کند و نهایتا به شنونده حس خوبی می دهد. حجت اشرف زاده پیشتربا ترانه ماه و ماهی سراینده علیرضا بدیع شاعر همشهری اشرف زاده محبوب اهالی هنر و مردم شد

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ حمایت خود را از دکتر روحانی با آهنگ “دوباره ایران ” اعلام کرد ،ترانه “دوباره ایران “در نزد طرفداران آقای دکتر روحانی بسیار محبوب شد.

حجت اشرف زاده
ماجرای دکترای آواز حجت اشرف زاده
2017 / 10 / 28
Hojat Ashrafzadeh Hojat Ashrafzadeh news آخرین خبر از حجت اشرف زاده اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حجت اشرف زاده خبر جدید در مورد حجت اشرف زاده خبرای جدید ازحجت اشرف زاده درباره حجت اشرف زاده
More