×
×  دانلود فرزاد طالبی تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی به درگذشت ابراهیم حدیدی

تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی به درگذشت ابراهیم حدیدی

مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت ابراهیم حدیدی را تسلیت گفت

فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت ابراهیم حدیدی(گل آقا) را تسلیت گفت.

 مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی که به مناسبت درگذشت ابراهیم حدیدی "سرنا نواز سیستانی" منتشر کرده چنین آورده است:

باسمه تعالی

این مرگ، نه مرگ؛ نقل جای است...

خبر رسید که بزرگ مردی از اقلیم موسیقایی سیستان و چهره‌ای پر فروغ از ماندگاران هنر ایران عزیز ، دعوت حق را پاسخ گفت.

استاد ابراهیم حدیدی "گل آقا"، نماینده‌ی خاندانی سربلند که نسل در نسل، سردمداری موسیقی سیستان را بر عهده گرفته و با عزت نفسی مثال زدنی و پنجه گردانی‌هایی توانا در ساز "سرنا"، نغمه‌های اصیل منطقه‌ی خود را متعهدانه قوام و دوام بخشیده و فرهنگ شفاهی قوم خویش را عاشقانه، میراث‌داری نمود.

اینجانب ضمن تسلیت فقدان وی به جامعه‌ی هنری کشور، رحمت و آرامش روح بلندش و صبر و اجر خانواده‌ی محترمش را از درگاه خداوند منان، مسئلت می‌نمایم.

فرزاد طالبی

Music and Art
مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت ابراهیم حدیدی را تسلیت گفتفرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت ابراهیم حدیدی(گل آقا) را تسلیت گفت. مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی که به مناسبت درگذشت ابراهیم حدیدی "سرنا نواز سیستانی" منتشر کرده چنین آورده است:باسمه تعالیاین مرگ، نه مرگ؛ نقل جای است...خبر رسید که بزرگ مردی از اقلیم موسیقایی سیستان و چهره‌ای پر فروغ از ماندگاران هنر ایران عزیز ، دعوت حق را پاسخ گفت.استاد ابراهیم حدیدی "گل آقا"، نماینده‌ی خاندانی سربلند که نسل در نسل، سردمداری موسیقی سیستان را بر عهده گرفته و با عزت نفسی مثال زدنی و پنجه گردانی‌هایی توانا در ساز "سرنا"، نغمه‌های اصیل منطقه‌ی خود را متعهدانه قوام و دوام بخشیده و فرهنگ شفاهی قوم خویش را عاشقانه، میراث‌داری نمود.اینجانب ضمن تسلیت فقدان وی به جامعه‌ی هنری کشور، رحمت و آرامش روح بلندش و صبر و اجر خانواده‌ی محترمش را از درگاه خداوند منان، مسئلت می‌نمایم.فرزاد طالبی

مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت ابراهیم حدیدی را تسلیت گفت

فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت ابراهیم حدیدی(گل آقا) را تسلیت گفت.

 مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی که به مناسبت درگذشت ابراهیم حدیدی "سرنا نواز سیستانی" منتشر کرده چنین آورده است:

باسمه تعالی

این مرگ، نه مرگ؛ نقل جای است...

خبر رسید که بزرگ مردی از اقلیم موسیقایی سیستان و چهره‌ای پر فروغ از ماندگاران هنر ایران عزیز ، دعوت حق را پاسخ گفت.

استاد ابراهیم حدیدی "گل آقا"، نماینده‌ی خاندانی سربلند که نسل در نسل، سردمداری موسیقی سیستان را بر عهده گرفته و با عزت نفسی مثال زدنی و پنجه گردانی‌هایی توانا در ساز "سرنا"، نغمه‌های اصیل منطقه‌ی خود را متعهدانه قوام و دوام بخشیده و فرهنگ شفاهی قوم خویش را عاشقانه، میراث‌داری نمود.

اینجانب ضمن تسلیت فقدان وی به جامعه‌ی هنری کشور، رحمت و آرامش روح بلندش و صبر و اجر خانواده‌ی محترمش را از درگاه خداوند منان، مسئلت می‌نمایم.

فرزاد طالبی

فرزاد طالبی
تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی به درگذشت ابراهیم حدیدی
2017 / 10 / 27
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از فرزاد طالبی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد فرزاد طالبی خبرای جدید ازفرزاد طالبی درباره فرزاد طالبی فرزاد طالبی
More